Inicjatywa Jeremie

Inicjatywa JEREMIE
dla rozwoju PomorzaInformacje ogólne

JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne Europejskie Zasoby dla MŚP) to innowacyjny mechanizm finansowania rozwoju przedsiębiorstw polegający na:

 • pozadotacyjnym wsparciu mikro, małych przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowiony przez Komisję Europejską,
 • odchodzący od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia instrumentów finansowych na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego),
 • pozwalający zwiększyć absorpcję środków unijnych oraz efektywne ich użycie na rzecz rozwoju MŚP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Na podstawie umowy z dnia 7 sierpnia 2009 r., Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WP 2007-2013, powierzył Bankowi Gospodarstwa Krajowego rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, realizującego przedsięwzięcie pn. "Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.3 "Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP".


Warunki udzielania poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.);
 • nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 • są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.;
 • są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego;
 • nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis;
 • nie posiadającym zaległości z tytułu należności publicznoprawnych.


Charakterystyka poręczenia  w ramach Inicjatywy JEREMIE:

 • Musi być związane z kredytem lub pożyczką udzieloną przez instytucję finansową znajdującą się na liście instytucji finansowych współpracujących z funduszem (lista znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania)
 • Kredyt lub pożyczka objęta poręczeniem musi być przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy w następujących zakresach:
  • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • unowocześnianie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
  • budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii
  • informatyzację
  • dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych
  • tworzenie nowych trwałych miejsc pracy
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa
 • Może obejmować maksymalnie 70% kwoty kredytu bez odsetek;
 • Nie może przekroczyć wartości 300 tys. zł;
 • Może trwać maksymalnie 66 miesięcy;
 • Z tytułu udzielenia poręczenia przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów

Procedura udzielania poręczeń w ramach Inicjatrywy JEREMIE wymaga wypełnienia i złożenia przez klienta do Funduszu razem z standardowym wnioskiem dodatkowych dokumentów, które dostępne są do pobrania na stronie www.funduszerti.pl


KONTAKT

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.
Ul. Wojska Polskiego 3
82-440 Dzierzgoń
Tel. 55 276 25 79 fax. 55 276 25 70
www.rti.dzierzgon.com.pl
rti@dzierzgon.com.pl
www.jeremie.com.pl

Leszek Sarnowski – Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Funduszu Poręczeń
lsarnowski_rti@dzierzgon.com.pl

Edyta Jacaszek – Wiceprezes
ejacaszek_rti@dzierzgon.com.pl
Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.