POŻYCZKA OGÓLNOROZWOJOWA

Zapraszamy przedsiębiorców z woj. pomorskiego do składania wniosków o Pożyczkę Ogólnorozwojową. Pożyczki przeznaczone są na finansowanie celów obrotowych i/lub inwestycyjnych służących wspieraniu przedsięwzięć gospodarczych o charakterze ogólnorozwojowym realizowanych na terenie województwa pomorskiego.

Pożyczki udzielane są ze środków publicznych, pozostających w dyspozycji Województwa Pomorskiego, pochodzących z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 do instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych na podstawie art. 44 Rozporządzenia 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, powierzonych Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. przez Województwo Pomorskie na podstawie odrębnej Umowy.

Głównym celem udzielanego finansowania jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych o charakterze ogólnorozwojowym realizowanych przez Odbiorców Wsparcia na terenie województwa pomorskiego.

Podstawowe parametry Pożyczek Ogólnorozwojowych:


na cele obrotowe

na cele inwestycyjne / inwestycyjno-obrotowe

Maksymalna kwota pożyczki


do 100.000,00 zł


do 400.000 zł

Okres spłaty


do 36 miesięcy


do 60 miesięcy

Okres karencji

(karencja nie wydłuża okresu spłaty)

do 3 miesięcy

do 6 miesięcy

Oprocentowanie

(stopa bazowa + marża)


Stałe od 4,88% (od 01.06.2022 r.)

 

Wkład własny

 

Nie jest wymagany

 

Cel finansowania

Cele obrotowe (bieżące):                      

 • finansowanie zapotrzebowania Pożyczkobiorcy na kapitał obrotowy;
 • pokrycie bieżących wydatków wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Cele inwestycyjne / inwestycyjno –obrotowe:

 • zakup, budowa lub modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa;
 • zakup maszyn, urządzeń lub modernizacja posiadanego parku maszynowego, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp.;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • kapitał obrotowy / pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej (w tym niezwiązanych bezpośrednio z realizowaną inwestycją).

Zakaz finansowania z pożyczki

Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • spłatę zobowiązań cywilnoprawnych o charakterze pożyczkowym lub kredytowym jak również takich zobowiązań cywilnoprawnych, których termin płatności upłynął przed dniem złożenia wniosku o Pożyczkę Ogólnorozwojową,
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, innych niż narzuty na wynagrodzenia oraz VAT naliczony, zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych,
 • finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Odbiorcę Wsparcia,
 • finansowanie wydatków, w całości lub w części, planowanych do zrefundowania lub uprzednio pokrytych ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich,
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu złożenia wniosku o pożyczkę zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, e-papierosów, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału,
 • finansowanie nieruchomości, w których nie będzie prowadzona działalność przedsiębiorstwa rozumiana jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami (handel) oraz wiążąca się z zaangażowaniem zasobów przedsiębiorstwa takich jak np. urządzenia, siła robocza, techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały i surowce,
 • finansowanie nieruchomości mających przeznaczenie mieszkalne, a jeżeli nabywana nieruchomość pełniła uprzednio taką funkcję, podmiot udzielający finansowania powinien nałożyć obowiązek przekształcenia tej nieruchomości w całości na cele związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy,
 • finansowanie mieszkań przeznaczonych na wynajem (zarówno krótko- jak i długoterminowy), leasing, dzierżawę, time-sharing itp. (Finansowane mogą być natomiast nieruchomości przeznaczone np. na działalność hotelową lub hostelową).

Odbiorcy wsparcia

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący lub rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa pomorskiego.


Zabezpieczenie

Obligatoryjnie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W przypadku zakupu nieruchomości ze środków pożyczki obligatoryjnym zabezpieczeniem (poza wekslem) jest hipoteka na nabywanej nieruchomości.

Pozostałe:

 • poręczenie wekslowe,
 • poręczenie wg prawa cywilnego,  w tym poręczenie krajowych instytucji,
 • hipoteka,
 • zastaw rejestrowy,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
 • przelew wierzytelności,
 • gwarancja bankowa,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 kpc,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotów przyjętych na zabezpieczenie Pożyczki,
 • inne dozwolone prawem.

 

Opłaty i prowizje

 

 • Brak opłat za obsługę pożyczki.
 • Za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna prowizja w wysokości nie wyższej niż 3 % wartości pożyczki.

Termin wydatkowania środków pożyczki

do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki.

 

do 12 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udzielania pożyczek

Wniosek o pożyczkę

Załącznik nr 1 – Oświadczenie MŚP

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania

Załącznik nr 4 – Upoważnienie Przedsiębiorca

Załącznik nr 5 – Upoważnienie Konsument

Załącznik nr 6 – Dane finansowe i prognoza

Załącznik nr 7 – Dane z dowodu osobistego

Oświadczenie majątkowe

Lista kontrolna

Wzór Umowy pożyczki

 

Zapraszamy do kontaktu:

Eugenia Goździelewska: egozdzielewska_rti@dzierzgon.com.pl

Katarzyna Skibniewska: kcoghen_rti@dzierzgon.com.pl

Beata Rac: brac_rti@dzierzgon.com.pl
Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.