POŻYCZKA UNIWERSALNA

Zapraszamy przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego do składania wniosków o Pożyczkę Uniwersalną. Pożyczki przeznaczone są na finansowanie celów obrotowych i/lub inwestycyjnych służących wsparciu rozwoju i przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

 

 

Pożyczki udzielane są ze środków zarządzanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz ze środków Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. na podstawie Umowy Pośrednictwa Finansowego na Produkt Finansowy Pożyczka Uniwersalna nr 3.4/2022/ZFR/3 zawartej w dniu 20.04.2022 r. przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.


na cele obrotowe

na cele inwestycyjne / inwestycyjno-obrotowe

Maksymalna kwota pożyczki

do 250.000,00 zł

do 750.000 zł

Okres spłaty

do 36 miesięcy dla pożyczek do 100.000,00 zł

do 60 miesięcy dla pożyczek od 100.000,01 zł do 250.000,00 zł

do 96 miesięcy

Okres karencji

do 3 miesięcy (karencja nie wydłuża okresu spłaty)

do 6 miesięcy (karencja nie wydłuża okresu spłaty)

Oprocentowanie

 • Stałe od 4,66% (od 01.05.2022 r.)
 • Zmienne od 4,66% (od 01.05.2022 r.) - zmiana oprocentowania następuje w przypadku zmiany stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską.

Wkład własny

Nie jest wymagany

Cel finansowania

Cele obrotowe (bieżące), tj. finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy/ pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzonej przez OO działalności gospodarczej

Cele inwestycyjne / inwestycyjno–obrotowe, tj. finansowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, ewentualnie zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obejmujące m.in.:

 • zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych składników majątku trwałego przedsiębiorstwa;
 • zakup maszyn, urządzeń lub modernizację posiadanego parku maszynowego, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych w tym także zakup niezbędnych licencji, patentów itp.,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • kapitał obrotowy/pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej (w tym niezwiązanych bezpośrednio z realizowaną inwestycją), w wysokości stanowiącej do 30% wartości udzielonej Pożyczki.

Zakaz finansowania z pożyczki

Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 

 • zapłatę kar pieniężnych oraz spłatę zobowiązań wynikających z wyroków sądowych,
 • refinansowanie zobowiązań o charakterze pożyczkowym, kredytowym lub leasingowym,
 • zakup aktywów finansowych (udziałów, akcji, obligacji itp.),
 • finansowanie działalności deweloperskiej oraz zakup nieruchomości w celu ich dalszej odsprzedaży,
 • finansowanie zakupu lokali mieszkalnych,
 • finansowanie przedsięwzięć w zakresie produkcji rolnej,
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 • refinansowanie wydatków, bez względu na źródło ich pokrycia,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w Województwie Zachodniopomorskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających i substancji psychotropowych,
 • cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Odbiorcy wsparcia

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, np. w postaci filii, oddziału, zakładu, z zastrzeżeniem, że jeśli przedsiębiorca nie posiada siedziby głównej na terenie woj. zachodniopomorskiego, wówczas jego jednostka organizacyjna musi funkcjonować na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres minimum 6 miesięcy przez dniem złożenia wniosku o pożyczkę.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W przypadku zakupu nieruchomości ze środków pożyczki obligatoryjnym zabezpieczeniem (poza wekslem) jest hipoteka na nabywanej nieruchomości.

Pozostałe:

 • poręczenie wekslowe,
 • poręczenie wg prawa cywilnego,  w tym poręczenie krajowych instytucji,
 • hipoteka,
 • zastaw rejestrowy,
 • przewłaszczenie rzeczy ruchomych,
 • przelew wierzytelności,
 • gwarancja bankowa,
 • akt notarialny o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 kpc,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotów przyjętych na zabezpieczenie Pożyczki,
 • inne dozwolone prawem.

Opłaty i prowizje

Brak opłat za obsługę pożyczki.

Za udzielenie pożyczki pobierana jest jednorazowa, bezzwrotna prowizja:

 • minimum 1% kwoty pożyczki udzielonej w oparciu o zmienne oprocentowanie,
 • minimum 2% kwoty pożyczki udzielonej w oparciu o stałe oprocentowanie.

 

Termin wydatkowania środków pożyczki

do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

do 12 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

 
Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.