Kierunek –> BIZNES

Jeżeli masz ukończone 30 lat, mieszkasz na terenie powiatu sztumskiego i spełniasz pozostałe kryteria udziału w Projekcie - zgłoś się do projektu „Kierunek –> BIZNES” i uzyskaj 23 050 PLN na założenie własnej firmy oraz dodatkowo wsparcie pomostowe nawet przez 12 miesięcy.

 

 


TYTUŁ PROJEKTU: „KIERUNEK –> BIZNES”

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: RPPM.05.07.00-22-0009/19-00

PODDZIAŁANIE: 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 978 281,00 PLN

DOFINANSOWANIE: 4 710 952,90 PLN

CEL PROJEKTU: wzrost do 30.06.2023 r. liczby nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw poprzez utworzenie i zapewnienie trwałości 110 miejsc pracy i kompleksowe wsparcie związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 100 mieszkańców powiatu sztumskiego pozostających bez pracy lub pracujących , lecz będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób poniżej 30 roku życia) w oparciu o analizę ich problemów, predyspozycji i umiejętności.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 29.06.2020 r. – 30.06.2023 r.

IV tura rekrutacyjna: 17 stycznia 2022 r. – 18 lutego 2022 r.

W IV turze rekrutacyjnej do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie max. 31 osób.

 


KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE:

1. Miejsce zamieszkania na terenie powiatu sztumskiego

2. Wiek powyżej 30 roku życia

3. Przynależność do jednej z poniższych grup:

osoby pozostające bez pracy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach;

osoby pozostające bez pracy nie należące do żadnej z kategorii wymienionych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat);

osoby pracujące należące do jednej z grup:

- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych (okres zatrudnienia upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu;

- osoby ubogie pracujące (osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody, z wyłączeniem transferów socjalnych, przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu);

- osoby odchodzące z rolnictwa (osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu KRUS deklarujące podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego ZUS).


Odbiorcami wsparcia nie mogą być osoby, które:

- posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

- zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

- zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

- zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.


Proces rekrutacji obejmuje zarówno ocenę Formularzy Rekrutacyjnych jak i obowiązkową rozmowę z Doradcą Zawodowym.OFEROWANE WSPARCIE:

 • Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie stawki jednostkowej w kwocie 23 050 PLN;
 • Wsparcie pomostowe na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych bieżących wydatków, wyłącznie w kwocie netto, w wysokości nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania wsparcia (max. 2.600 zł miesięcznie), przez okres od 6 do 12 miesięcy;
 • Wsparcie szkoleniowe mające na celu nabycie kompetencji w zakresie samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 


REKRUTACJA:

W celu wzięcia udziału w rekrutacji do projektu Kandydat powinien dostarczyć do Biura Projektu wypełniony i podpisany Formularz Rekrutacyjny wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi status osoby na rynku pracy oraz spełnienie kryteriów udziału w projekcie zgodnie z poniższymi wytycznymi:

• Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP zobowiązane są do dostarczenia:

Zaświadczenia z PUP potwierdzającego fakt zarejestrowania w PUP jako osoba bezrobotna.

 

• Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP oraz bierne zawodowo zobowiązane są do dostarczenia:

Zaświadczenia z ZUS potwierdzającego brak podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20 i 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wzór wniosku do ZUS o wydanie Zaświadczenia


• Osoby pracujące na umowach krótkoterminowych zobowiązane są do dostarczenia:

Kopii umowy o pracę na czas określony potwierdzającej okres zatrudnienia oraz dokument potwierdzający wysokość miesięcznych zarobków nieprzekraczających 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym miesiąc przystąpienia do projektu.


• Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych zobowiązane są do dostarczenia:

Kopii umowy zlecenia lub umowy o dzieło potwierdzającej wysokość miesięcznych zarobków nieprzekraczających 120% minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym miesiąc przystąpienia do projektu.


• Osoby ubogie pracujące zobowiązane są do dostarczenia:

Kopii umowy o pracę potwierdzającej wysokość miesięcznych zarobków nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym miesiąc przystąpienia do projektu

lub

Zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o wysokości dochodu (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadającego na jedną osobę zamieszkującą w danym gospodarstwie domowym, nieprzekraczającego kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc przystąpienia do projektu.


• Osoby odchodzące z rolnictwa zobowiązane są do dostarczenia:

Zaświadczenia z KRUS potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników,

oraz

Zaświadczenia z ZUS potwierdzającego brak podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-6, 8, 10-20 i 22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

Wzór wniosku do ZUS o wydanie Zaświadczenia

oraz

Deklaracji o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego ZUS.

Wzór Deklaracji do pobrania

 

DO POBRANIA:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1. Regulamin rekrutacji
2. Formularz Rekrutacyjny

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

 1. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej
 2. Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego
 3. Karta weryfikacji predyspozycji Kandydata

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z  UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE:

 1. Deklaracja uczestnictwa
 2. Oświadczenie o braku zajęcia komorniczego
 3. Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków
 4. Oświadczenie o niekaralności
 5. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych
 6. Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej
 7. Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do Beneficjenta
 8. Oświadczenie o niezawieszeniu działalności gospodarczej
 9. Oświadczenie zbiór CST
 10. Oświadczenie zbiór Zarządzanie RPO WP 2014-2020
 11. Oświadczenie zgoda na wykorzystanie wizerunku
 12. Oświadczenie zobowiązanie uczestnika


DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO:

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej
 2. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 3. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 4. Biznesplan
 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 8. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ WNIOSKÓW:

 1. Regulamin Komisji Oceny Wniosków
 2. Karta oceny formalnej Wniosków
 3. Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 4. Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY :

 1. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 2. Umowa o przyznaniu wsparcia pomostowego
 3. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych
 4. Oświadczenie – zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązań

 

OSOBY DO KONTAKTU:
1. Eugenia Goździelewska tel. 55 276 25 79 e-mail: egozdzielewska_rti@dzierzgon.com.pl
2. Katarzyna Skibniewska tel. 55 276 25 79 e-mail: kcoghen_rti@dzierzgon.com.pl
Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.