Integracja – Aktywizacja – Praca

 

 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu od 30.12.2019 r. realizują projekt pn. „Integracja – Aktywizacja - Praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Podziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa.

TYTUŁ PROJEKTU: „INTEGRACJA – AKTYWIZACJA – PRACA”

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: RPPM.06.01.02-22-0056/19-00

PODDZIAŁANIE: 06.1.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 362 338,45 PLN

DOFINANSOWANIE: 1 294 221,53 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród 100 mieszkańców i mieszkanek powiatu sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Do udziału zapraszamy osoby:

 • W wieku powyżej 18 roku życia;
 • Mających miejsce zamieszkania w powiecie sztumskim / malborskim / kwidzyńskim;
 • Posiadających status osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.:
  • Korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej (zg. z ustawą z 12.03.2004 r.);
  • Kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy:

-     ubóstwo,

-     sieroctwo,

-     bezdomność,

-     bezrobocie,

-     niepełnosprawność,

-     długotrwała lub ciężka choroba,

-     przemoc w rodzinie,

-     potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

-     potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności,

-     bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

-     trudność w integracji cudzoziemców,

-     trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

-     alkoholizm lub narkomania,

-     zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,

-     klęska żywiołowa lub ekologiczna.

 

 • Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj.:

-     osoby niepełnosprawne,

-     chorzy psychicznie,

-     uzależnione od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających,

-     długotrwale bezrobotne,

-     zwalniane z zakładów karnych

-     bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

-     uchodźcy realizujący indywidualny program integracji,

 • Osoby z niepełnosprawnością,
 • Członków gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki na OzN,
 • Osoby korzystające z PO PŻ,
 • Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań.

Szczególnie premiowane będą osoby, doświadczające wykluczenia wielokrotnego, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby korzystające z PO PŻ, osoby bez kwalifikacji, osoby bez doświadczenia zawodowego.

Terminy naborów:

Rekrutacja ma charakter ciągły – trwa do momentu wyczerpania liczby miejsc w projekcie.

Zapewniamy:

-        Diagnozę zawodową i opracowanie indywidualnej ścieżki integracji,

-        Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

-        Pakiet rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami,

-        Doradztwo zawodowe,

-        Doradztwo prawne,

-        Kursy i szkolenia zawodowe zapewniające uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji,

-        Staże u pracodawców – śr. 4-miesięczne,

-        Stypendium szkoleniowe i stażowe,

-        Badania lekarskie przed podjęciem stażu,

-        Ubezpieczenie NNW na czas odbywania staży,

-        Zwrot kosztów dojazdów i opieki nad dzieckiem lub osoba zależną,

-        Wsparcie mobilności przestrzennej dla 25 uczestników/uczestniczek  – zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem przez 12 miesięcy od podjęcia zatrudnienia.

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO PRACODAWCÓW

-        Zatrudnienie subsydiowane dla 3 uczestników/uczestniczek przez 6 miesięcy w wysokości refundacji 50% kosztów wynagrodzenia pracownika,

-        Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 3 uczestników/uczestniczek do wysokości równowartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.


DO POBRANIA:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
2. Formularz rekrutacyjny
3. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
4. Regulamin zwrotu kosztów opieki
5. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu
6. Wniosek o zwrot kosztów opieki

 

DOKUMENTY - ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE:

1. Regulamin udzielania subsydiowanego zatrudnienia
2. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia
3. Załącznik nr 1 do Wniosku Oświadczenie Podmiotu
4. Załącznik nr 2 do wniosku Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
5. Załącznik nr 3 do Wniosku Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
6. Załącznik nr 4 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
7. Załącznik nr 5 do wniosku Oświadczenie o niezaleganiu w ZUS
8. Załącznik nr 6 do wniosku Oświadczenie o niezaleganiu w US
9. Karta oceny formalnej Wniosku
10. Umowa o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia
11. Załącznik nr 1 do Umowy – Nota księgowa

 

OSOBY DO KONTAKTU:
1. Eugenia Goździelewska tel. 55 276 00 37 e-mail: egozdzielewska_rti@dzierzgon.com.pl
2. Katarzyna Coghen tel. 55 276 00 37 e-mail: kcoghen_rti@dzierzgon.com.pl
Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.