Kierunek -> PRACA!

„KIERUNEK –> PRACA!”


Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, Gminą Dzierzgoń oraz Powiatem Sztumskim realizuje projekt „Kierunek -> PRACA!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 05.02. Aktywizacja zawodowa, Podziałanie 05.02.02. Aktywizacja Zawodowa.


TYTUŁ PROJEKTU: „KIERUNEK –> PRACA!”

NR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE: RPPM.05.02.02-22-0039/19

PODDZIAŁANIE: 05.02.02 Aktywizacja Zawodowa RPO WP na lata 2014-2020
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 875 457,01 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 781 684,16 PLN

PARTNERZY: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, Gmina Dzierzgoń (MOPS w Dzierzgoniu), Powiat Sztumski (PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu)

 

Cel główny projektu:

wzrost do 31.12.2022 r. zatrudnienia wśród 112 osób pozostających bez pracy na poziomie 45% należących do jednej z grup:

- powyżej 50 roku życia
- kobiet
- długotrwale bezrobotnych
- osób o niskich kwalifikacjach
- osób z niepełnosprawnościami

i na poziomie 60% (w grupie 12 os. pozostających bez pracy - nienależących do ww. grup)

oraz na poziomie 10% wśród osób pracujących w trudnej sytuacji na rynku pracy zamieszkujących pow. sztumski, malborski i kwidzyński poprzez wdrożenie kompleksowych i zindywidualizowanych rozwiązań aktywizacyjnych w oparciu o partnerską współpracę PUP, MOPS, NGO (organizacji pozarządowych) i Instytucji Otoczenia Biznesu.

 

Grupa docelowa:

150 osób powyżej 30 roku życia zamieszkujących na terenie powiatów sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, w tym 112 osób pozostających bez pracy* (bezrobotnych i biernych zawodowo) oraz 38 osób pracujących (zatrudnieni na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki nie przekraczają  minimalnego wynagrodzenia, osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa).

*) osoby pozostające bez pracy (powyżej 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotnych mężczyźni w wieku 30-49 lat;

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

a) osoby pozostające bez pracy (powyżej 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach;

b) osoby pozostające bez pracy (powyżej 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat);

c) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu;

d) osoby ubogie pracujące;

e) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

 

Zapewniamy:

 • przedstawienie oferty aktywizacji zawodowej/szkoleniowej w formie Indywidualnego Planu Działania;
 • szkolenia zawodowe, które będą miały na celu uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności zawodowe;
 • spotkanie z pośrednikiem pracy, który przedstawi oferty pracy;
 • staże zawodowe w celu nabycia niezbędnego doświadczenia zawodowego;
 • stypendium szkoleniowe i stażowe;
 • badanie lekarskie przed podjęciem stażu;
 • ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu;
 • dla osób z niepełnosprawnościami wsparcie trenera pracy;
 • osobom, które znajdą zatrudnienie wsparcie psychologa w celu utrzymania zatrudnienia;
 • zwrot kosztów dojazdów i opieki nad dzieckiem lub osoba zależną;
 • wsparcie mobilności przestrzennej dla 40 uczestników/uczestniczek  – zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem przez 12 miesięcy od podjęcia zatrudnienia.

 

Zadania :

 • Wsparcie psychologiczno-doradcze
 • Warsztaty i szkolenia
 • Pośrednictwo pracy
 • Wsparcie w zakresie uzyskania i podniesienia kwalifikacji zawodowych

Proponowane możliwe szkolenia zawodowe o tematyce (uczestnictwo w nich będzie uzasadnione w stworzonym Indywidualnym Planie Działania) t.j.:

- Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej
- Opiekunka dziecięca
- Księgowy
- Kosmetyczka
- Piekarz
- Kucharz
- Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
- Pracownik ochrony fizycznej
- Operator wózków widłowych
- Spawacz
- Magazynier
- Robotnik obróbki drewna/stolarz
- Robotnik budowlany
- Robotnik gospodarczy
- Prawo jazdy kategorii C, C + E

Powyższe kursy to propozycja i nie należy ich traktować jako listy zamkniętej.


Dodatkowe korzyści dla Uczestników projektu:

 • stypendium w okresie odbywania stażu i szkolenia zawodowego
 • refundacja kosztów opieki nad dziećmi
 • refundacja kosztów dojazdu

 

Dodatkowe korzyści dla Pracodawców:

 • pakiet stażowy, zwrot kosztów związanych z organizacją stażu (m.in. wyposażenie stanowiska pracy, zakup materiałów i narzędzi, odzieży ochronnej, szkoleń BHP);
 • zatrudnienie subsydiowane dla 3 uczestników/uczestniczek przez 3 miesięcy w wysokości refundacji 50% kosztów wynagrodzenia pracownika;
 • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 3 uczestników/uczestniczek, którzy będą korzystać z zatrudnienia subsydiowanego do wysokości równowartości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

 

DO POBRANIA:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
2. Formularz rekrutacyjny

Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o dostarczenie wraz z formularzem rekrutacyjnym orzeczenia o niepełnosprawności, natomiast osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne proszone są o dostarczenie zaświadczenia z informacją o okresie pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych.

DO POBRANIA również:

1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

3. Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną

4. Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną

5. Oświadczenie - osoba zależna

 

OSOBY DO KONTAKTU:
1. Patrycja Bloch-Majewska tel. 55 276 25 70 e-mail: pbloch_rti@dzierzgon.com.pl
2. Katarzyna Coghen tel. 55 276 00 37 e-mail: kcoghen_rti@dzierzgon.com.pl
Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.