NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE I WSPARCIE POMOSTOWE - III EDYCJA

06.09.2021

W dniu 13 września br. rozpoczynamy nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników III Edycji projektu „Kierunek –> BIZNES”. Wnioski można składać w dniach od 13 do 30 września br. w godzinach 7.30 – 15.30 w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją niezbędną do wnioskowania o wsparcie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

WSPARCIE FINANSOWE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 

Co do zasady, działalność gospodarcza powinna zostać zarejestrowana po uzyskaniu decyzji o przyznaniu środków finansowych oraz po odbyciu zadeklarowanych szkoleń, jednakże w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rejestracji działalności gospodarczej przed złożeniem Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na wyłączne ryzyko Uczestnika projektu.

W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do wymienionych powyżej dokumentów dodatkowo:

  • Wpis do CEIDG/KRS
  • Kopię nadania numeru REGON Uczestnikowi projektu
  • Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS

Wniosek oraz załączniki należy wypełnić czytelnie (odręcznie lub komputerowo) i opatrzyć czytelnymi podpisami Uczestnika projektu w miejscach do tego wyznaczonych.

Wniosek o udzielenie wsparcia  finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem na adres Biura Projektu.

W przypadku przesłania Wniosku o udzielenie wsparcia  finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz załączników drogą pocztową bądź kurierem decyduje data wpływu do Realizatora Projektu.

Wniosek o udzielenie wsparcia  finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami, który wpłynie po terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Wniosek o udzielenie wsparcia  finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wszystkie wymagane załączniki należy złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, tj. 1 oryginał oraz 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub w 2-ch oryginałach. W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony...”, własnoręcznym podpisem przez Uczestnika projektu lub osobę przez niego upoważnioną.

Wniosek o udzielenie wsparcia  finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem Uczestnika projektu oraz danymi teleadresowymi Realizatora projektu z dopiskiem „Wniosek o udzielenie wsparcia  finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

Wnioski o udzielenie wsparcia  finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami wpływające do Biura Projektu będą rejestrowane poprzez nadanie im numeru ewidencyjnego.

WSPARCIE POMOSTOWE:

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 2)

 

UWAGA! W przypadku, gdy niżej wymienione załączniki zostały przedłożone przez Uczestnika projektu na etapie wnioskowania o przyznanie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania ich ponownie wraz z Wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez Uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników:

Wniosek oraz załączniki należy wypełnić czytelnie (odręcznie lub komputerowo) i opatrzyć czytelnymi podpisami Uczestnika projektu w miejscach do tego wyznaczonych.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem na adres Biura Projektu.

W przypadku przesłania Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego oraz załączników drogą pocztową bądź kurierem decyduje data wpływu do Realizatora Projektu.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, który wpłynie po terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz wszystkie wymagane załączniki należy złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach, tj. 1 oryginał oraz 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub w 2-ch oryginałach. W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony...”, własnoręcznym podpisem przez Uczestnika projektu lub osobę przez niego upoważnioną.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem Uczestnika projektu oraz danymi teleadresowymi Realizatora projektu z dopiskiem „Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego”.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami wpływające do Biura Projektu będą rejestrowane poprzez nadanie im numeru ewidencyjnego.

REGULAMIN I KARTY OCENY:

 

 

Termin przyjmowania wniosków: 13 - 30 września 2021 r. w godzinach 7.30 - 15.30

Miejsce składania wniosków:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.,

ul. Wojska Polskiego 3

82-440 Dzierzgoń


Projekt „Kierunek –> BIZNES” realizowany jest w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.