OFERTA PRACY na stanowisku: Doradca Kluczowy

16.07.2021

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. poszukuje osoby na stanowisko: Doradcy kluczowego.

Do zadań doradcy kluczowego będzie należało:

 • rekrutacja uczestników do udziału w projekcie zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”,
 • udział w pracach zespołu w zakresie kwalifikacji do udziału w projekcie. Sporządzanie „karty oceny formalnej”,
 • rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań wsparcia klienta i jego oczekiwania wobec wsparcia, w oparciu o nie przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia klientów oraz bieżące przeprowadzanie oceny tego procesu,
 • diagnozowanie potrzeb i problemów klienta wynikających z uzależnień oraz opracowywanie indywidualnych programów reintegracji społecznej,
 • samodzielne przeprowadzanie analizy potrzeb wsparcia oraz samodzielnie formułowanie celów indywidualnego prowadzenia klientów, w oparciu o stworzony projekt wsparcia klienta,
 • przygotowanie procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój PES oraz potrafi stworzyć projekt procesu wsparcia,
 • praca na podstawie wypracowanych przez OWES schematów indywidualnego wsparcia klientów obejmujących:
 1. identyfikację klienta i jego potrzeb oraz efektów działania OWES,
 2. plan postępowania dostosowany do specyficznych potrzeb klientów,
 3. wdrożenie planu postępowania (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe itp.),
 4. monitoring wdrożenia planu i ocena rezultatów,
 • pełnienie funkcji doradcy ogólnego (pomoc w zakładaniu PS i PES, tworzeniu dokumentów rejestracyjnych, statutu, rejestrowanie działalności PES i PS, zewnętrzne finansowanie PES i PS, prowadzenie działalności PS i PES),
 • pełnienie funkcji opiekuna grupy inicjatywnej PS i PES oraz indywidualnych osób,
 • współtworzenie i realizacja indywidualnej ścieżki wsparcia w szczególności osób tworzących miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz pracowników przedsiębiorstw społecznych,
 • weryfikacja statusu przedsiębiorstwa społecznego,
 • współpraca z kluczowym doradcą biznesowym,
 • współtworzenie i realizacja indywidualnej ścieżki wsparcia,
 • rozwiązywanie sytuacji trudnych podczas procesu w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji,
 • współpraca i wspieranie liderów PS w zakresie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia z osobami przewidzianymi do zatrudnienia zatrudnionymi w PS,
 • współpraca z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy społecznej, integracji społecznej,
 • współpraca z podmiotami reintegracyjnymi - CIS, KIS, ZAZ, WTZ w celu wypracowania ścieżki wsparcia, w wyniku której uczestnicy podmiotów reintegracyjnych zostaną zatrudnieni w PS.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska:

I. Wykształcenie:

Warunki podstawowe:

 • wykształcenie średnie lub wyższe

Warunki pożądane:

 • odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarze ekonomii społecznej, potwierdzone certyfikatami,
 • dyplom lub studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej, funduszy strukturalnych, rozwoju zasobów ludzkich, zamówień publicznych,
 • dodatkowe wykształcenie (np.: studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe),
 • inne uprawnienia, osiągnięcia istotne prze realizacji projektów związanych
  z rozwojem ekonomii społecznej.

II. Doświadczenie zawodowe:

 • min. 3 - letnie udokumentowane doświadczenie we wsparciu tworzenia PS lub PES,

III. Wiedza i kompetencje:

 • umiejętność rozpoznawania potrzeb klienta/ potrzeb i oczekiwań wsparcia, w oparciu o nie przygotowania procesu (ścieżki) indywidualnego prowadzenia klientów oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
 • umiejętność samodzielnego przeprowadzenia analizy wsparcia klienta, dla którego prowadzi proces; w oparciu o tę analizę – umiejętność samodzielnego formułowania celu indywidualnego prowadzenia klientów oraz umiejętność stworzenia projektu procesu wsparcia,
 • dysponowanie wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego wsparciem,
 • umiejętność przygotowania procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój PES,
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji,
 • umiejętności techniczne wymagane przy realizacji usług wsparcia (np.: obsługa komputera, programów komputerowych, itp.)

IV. Dodatkowe wymagania:

✓     Kluczowy Doradca powinien posiadać umiejętności dobrej organizacji czasu pracy,

✓     posiadanie auta,

✓     gotowość pracy w terenie (obszar realizacji projektu NOWES powiaty: sztumski, malborski, kwidzyński, starogardzki)

Miejsce pracy: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń.

Oferujemy:

•             zatrudnienie od 02.08.2021 r.,

•             możliwość rozwoju osobistego,

•             uczestnictwo w niestandardowym projekcie,

•             szkolenia i ciągłe podnoszenie kompetencji.

3. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych),
 • oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w  siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. lub przesyłać listem poleconym na adres:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

ul. Wojska Polskiego 3

82 - 440 Dzierzgoń

 

w terminie do dnia: 23.07.2021 roku.

4. Za datę doręczenia dokumentów do Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

5. Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. zostaną dołączone do jego akt osobowych.

6. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zatrudnieniu w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A.  na stronie internetowej www.rti.dzierzgon.com.pl osobiście w siedzibie. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.