Zapytanie ofertowe- Projekt „Integracja- Aktywizacja- Praca"

04.05.2021

Przedmiotem zapytania jest dostawa artykułów spożywczych dla uczestników Projektu „Integracja- Aktywizacja- Praca” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno- zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPM.06.01.02-22-0056/19-00.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy artykułów spożywczych

 1. Nazwa, siedziba i dane Zamawiającego:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna

z siedzibą w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

tel. 055 / 276 25 79

fax 055 / 276 25 70

e-mail: rti@dzierzgon.com.pl

www.rti.dzierzgon.com.pl

Spółka zarejestrowana w Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057222, NIP: 5791004734

Godziny pracy: 7.30 - 15.30

 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach  Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwane dalej ustawą PZP. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania.

 

 1. 2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

 

2.1 Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zapytania jest dostawa artykułów spożywczych dla uczestników Projektu „Integracja- Aktywizacja- Praca” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno- zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPM.06.01.02-22-0056/19-00.

 

2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 

15800000-6 – różne produkty spożywcze

 

2.3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

Wykaz produktów spożywczych przewidzianych do dostawy zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Zastosowane w opisie produktów spożywczych znaki towarowe i/lub pochodzenie artykułów spożywczych służą do określenia parametrów technicznych, właściwości, jakości, przydatności towaru, jakimi charakteryzować się powinny wchodzące w skład przedmiotu zamówienia artykuły spożywcze. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkty równoważne. Wykonawca może zaoferować produkt równoważny pod warunkiem, że będzie on posiadał nie gorsze parametry (wielkość opakowania, konsystencja, skład surowcowy produktu) oraz cechy jakościowe (dopuszczenie do stosowania gastronomicznego środków konserwujących i barwiących) jak produkty wzorcowe wskazane w wykazie. Produkty muszą być pełnowartościowe w pierwszym gatunku, pakowane fabrycznie oraz dostarczane w nienaruszonych opakowaniach. Termin przydatności do spożycia produktów od dnia ich dostawy do Zamawiającego nie może być krótszy niż 4 miesiące.

Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a ponadto Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonywania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę.

 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Dostawy będą realizowane w okresie od dnia zawarcia Umowy na dostawę artykułów spożywczych do dnia 30.06.2022  r., jednocześnie zastrzegając możliwość wydłużenia realizacji ww. Umowy.

 

 1. Kryterium oceny ofert:

4.1 Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

 

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

SPOSÓB OBLICZENIA

LICZBA MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PUNKTÓW

CENA

90%

Cena najniższa spośród ważnych ofert

Cena =    ----------------------------------------      x 90

Cena oferty ocenianej

Weryfikacja – na podstawie Formularza oferty (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

90,00

ASPEKT SPOŁECZNY - STATUS PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ

10%

Posiadanie przez Oferenta statusu podmiotu ekonomii społecznej.

Weryfikacja – na podstawie dokumentów rejestrowych Oferenta (m.in. wpis do CEIDG/KRS, statut organizacji).

10,00

 

 

4. 2.        Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.         Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielenia zamówienia w przypadku jeżeli oferowana cena brutto będzie wyższa niż przewidziana w budżecie projektu.

4.4.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą oferowanej ceny brutto w przypadku wskazanym w pkt. 5.3.

4.5.         Oferta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

 1. Opis  warunków i sposobu przygotowania oferty:

5.1.        Do złożenia oferty zapraszamy Dostawców, którzy spełniają następujące warunki:

a.             Dostawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

•             uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

•             posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

•             pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

•             pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli - opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty Załącznik nr 1) .

Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.

5.2.        Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania, wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

a)       Aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu),

b)       Statut organizacji (jeśli dotyczy),

 

5.3.         Wszystkie wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane czytelnie przez Wykonawcę. Oferta musi być wypełniona czytelnie w języku polskim.

5.4.         Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

5.5.         Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

5.6.         Wykonawca jest związany ofertą przez okres 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku działania Wykonawcy (złożenie oferty a następnie wycofanie się).

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

6. 1.        Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką listowną/kurierską w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń lub drogą elektroniczną na adres: rti@dzierzgon.com.pl, nie później niż do dnia 06.05.2021 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.2.         Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6.3.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.4.         Dostawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.5.         Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

6.6.         Do upływu terminu składania ofert  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Dostawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

6.7.         Złożona oferta wraz z dokumentami i oświadczeniami stanowi dokumentację projektową i nie podlega zwrotowi.

6.8.         W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Dostawców o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert, w tym żądać wyjaśnień od Dostawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6.9.         Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.

6.10.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Dostawcę. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

6.11.       Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 07.05.2021 r. do godz. 15.30.

 

7.    Zapytanie o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji o przedmiot zamówienia udziela Eugenia Goździelewska pod numerem telefonu 55 276 25 79, e-mail: egozdzielewska_rti@dzierzgon.com.pl

 

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:

 • Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą: Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Osobom, które w postępowaniu ofertowym podały swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
 • Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 • Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi odpowiednio w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – IOD@fio.org
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej informacje wskazane poniżej:

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

 • Administrator Danych: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. , z siedzibą ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń
 • e-mail: rti@dzierzgon.com.pl
 • Inspektor Ochrony Danych – e-mail: IOD@fio.org

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

 • Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie postępowania, zawarcie umowy oraz realizacja umowy dotyczącej niniejszego postępowania zgodnie z procedura rozeznania rynku.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013,
 • Źródło pochodzenia danych: Wykonawcy, członkowie ich organów, pełnomocnicy, osoby do kontaktu, ale także te same kategorie osób u podwykonawców i podmiotów udostępniających zasoby a także wystawcy referencji.
 • Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie, email oraz numer telefonu.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Odbiorcy danych osobowych

 • Dane osobowe mogą zostać przekazane do organizacji międzynarodowej, w tym do uprawnionych organów Unii Europejskiej.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione na potrzeby postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

DO POBRANIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERTYWykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.