ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/NOWES/2020 - warsztaty w szkołach

11.02.2021

Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA”  w Kończewicach" w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez  Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA”  w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2 współfinansowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2 zaprasza do składania ofert


Zapytanie ofertowe nr 22/NOWES/2020

dotyczące zamówienia usługi warsztatów o ekonomii społecznej w szkołach

w ramach projektu
„Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez  Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA”w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2

współfinansowanego

w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

 1. I. Postanowienia ogólne:

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA”

adres: Kończewice nr 4, 82-213 Miłoradz

tel. 512-500-516

e-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA” zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000557846, NIP 5792256366

godziny pracy: 8.00-15.00

1.2. Tryb udzielenia zamówienia

Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA” nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z dnia 29 do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, że niniejsze zamówienia jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. II. Rodzaj i przedmiot zamówienia:

1. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów o ekonomii społecznej dla uczniów szkół średnich i zawodowych w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (NOWES) realizowanego przez  Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu, w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju i Oparcia Społecznego „PERSPEKTYWA” w Kończewicach – Partner nr 1/Zamawiający oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku – Partner nr 2, współfinansowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.3 Poddziałania 6.3.2.

2 Kod i nazwa zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

80000000 - 4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

3 Przedmiot zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi warsztatów o ekonomii społecznej w szkołach w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie maksymalnie 270 godzin zegarowych dla 27 szkół.

Zamawiający zakłada realizację przedmiotu zamówienia

 • zgodnie z harmonogramem:
  • w roku 2021 – 9 szkół objętych projektem po 10 godzin na szkołę, łącznie 90 godzin;
  • w roku 2022 - 9 szkół objętych projektem po 10 godzin na szkołę, łącznie 90 godzin;
  • w roku 2023 - 9 szkół objętych projektem po 10 godzin na szkołę, łącznie 90 godzin.

 

Usługi będą świadczone dla uczniów szkół, z którymi Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zawrze porozumienie w zakresie upowszechniania wiedzy o ekonomii społecznej tj.  na rzecz młodzież szkół średnich i zawodowych zagrożonych wykluczeniem.

Podmioty (szkoły) objęte usługami zostaną przyjęte do udziału w projekcie oraz skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego.

Zamawiający obejmie wszystkie podmioty ekonomii społecznej uczestniczące w projekcie kompleksowym wsparciem świadczonym zgodnie ze STANDARDAMI USŁUG I DZIAŁANIA OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dostępnymi na stronie www.pozytek.gov.pl.

W ramach wykonywanych obowiązków Wykonawca będzie w ścisłym kontakcie z Koordynatorem Projektu, Koordynatorem Merytorycznym/Asystentem Koordynatora Merytorycznego i

Liderem Projektu tj. RTI S.A., Partnerem projektu/Zamawiającym tj. Stowarzyszeniem „PERSPEKTYWA” i  innymi specjalistami zaangażowanymi w realizację projektu.

Wykonawca nie będzie mógł jednocześnie świadczyć odpłatnie usług dla uczestników projektu w zakresie i terminie objętym umową.

 

3.2 Do zadań trenera należy:

 1. Przygotowanie procesu warsztatowego zgodnego z wymaganiami, dopasowanego do indywidualnych potrzeb klientów oraz nakierowanego na wpieranie danej grupy/podmiotów samorozwoju i samoocenie w minimalnym zakresie tematycznym:

- omówienie procedury prawnej zakładania podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnej,

-  przygotowanie dokumentów (np. statutu),

- omówienie utrudnień związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej jako osoba prawna,

- budowanie biznesplanu w zakresie przedsiębiorstw społecznych, który ma przygotować młodzież do wzięcia udziału w konkursie o ekonomii społecznej -  stworzenie koncepcji podmiotu ekonomii społecznej

 1. Skomponowanie program skierowanego na podniesienie wiedzy i umiejętności młodzieży szkolnej w zakresie funkcjonowania podmiotów eS jako narzędzia tworzenia komplementarnej ścieżki aktywności społeczno-zawodowej osób wykluczonych.
 2. Ogłoszenie konkursu z nagrodami dla 3 najlepszych koncepcji PES w szkołach.
 3. Wypełnianie dokumentacji projektowej, w tym raportów po zakończeniu usługi dla kolejnych szkół, list obecności, rekomendacji, karty czasu pracy itp., nie rzadziej niż raz na miesiąc. Prowadzenie dokumentacji realizacji umowy będzie odbywać się na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.
 4. Przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail niezwłocznie informacji o każdym odwołaniu spotkania lub braku możliwości jego przeprowadzenia.

 

4. Miejsce realizacji usługi

Usługi świadczone będą w szkołach wskazanych przez Zamawiającego funkcjonujące na terenie powiatów: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski. Dojazdy na miejsce świadczenia usług nie będą wliczane w czas świadczenia usługi. Zamawiający dopuszcza realizację części sesji warsztatowych na odległość, wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

 

5. Warunki realizacji usług:

a)      Reakcja na zgłoszone przez Zamawiającego zapotrzebowanie w ciągu 3 dni roboczych.

b)      Dostosowanie zakresu, formy usługi i kontaktu do zgłoszonego zapotrzebowania.

c)       Dyspozycyjność w zakresie udziału w warsztatach.

d)      Mobilność w zakresie dojazdu miejsca obywania warsztatów.

e)      Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenera.

f)       Zamawiający nie pokrywa ewentualnego noclegu oraz wyżywienia.

 

 1. III. Termin realizacji umowy
 1. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany od dnia zawarcia umowy do 30.04.2023 r.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku gdy ta zmiana wpłynie pozytywnie na prawidłową realizację projektu. Dokładne terminy i godziny świadczenia usług zostaną ustalone przez Zamawiającego.

 1. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich sposobu

1)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu.

2)      Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą posiadającą:

 1. wykształcenie wyższe, i/lub studia podyplomowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia

weryfikacja: dokument/y potwierdzający wykształcenie

 1. ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych ze świadczonym wsparciem

weryfikacja: dokument/y potwierdzające ukończone szkolenia

 1. posiadającymi doświadczenie zawodowe w szkoleniach i/lub warsztatach minimum 300 godzin w okresie ostatnich 3 lat. Prosimy o niezałączanie dokumentów potwierdzających doświadczenie z  przed okresu 3 lat.

weryfikacja: Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3

3)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

4)      W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. V. Kryterium oceny ofert

 1. Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium(w %)

1.

Cena brutto 1 godziny zegarowej  z oferty

40

2.

Doświadczenie trenerskie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

60

 

 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert. Przyjmując zasadę , że 1% = 1 punkt

 

 1. Punkty za kryterium „Cena brutto oferty” zostanie obliczona według wzoru waga 40%:

Cena brutto 1 godziny zegarowej z oferty z najniższą ceną

-----------------------------------------------------------------------------------X  40 = liczba punktów

Cena brutto  1 godziny zegarowej z oferty badanej

 

 1. Punkty za kryterium „Doświadczenie  trenerskie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” waga 60%
 • Przeprowadzenie 300  godzin szkoleń/warsztatów (jako spełnienie kryterium) 0 pkt
 • Przeprowadzenie od 301 do 400 godzin szkoleń/warsztatów 15 pkt
 • Przeprowadzenie od 401 do 500 godzin szkoleń/warsztatów 30 pkt
 • Przeprowadzenie od 501 do 600 godzin szkoleń/warsztatów 45 pkt
 • Przeprowadzenie powyżej 601 godzin szkoleń/warsztatów 60 pkt

 

 1. VI. Termin składania ofert

 1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej, wg załączonego formularza (do pobrania na stronie bazy konkurencyjności),
 2. na adres: e-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com lub w formie papierowej (z dopiskiem Zapytanie ofertowe nr 22/NOWES/2020 dot. Usługi warsztatów o ekonomii społecznej w szkołach”) w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA” pod adresem: Kończewice nr 51, 82-213 Miłoradz do dnia 19.02.2020
  do godz. 10.00
  włącznie (decyduje data wpływu). Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Niekompletna oferta zostanie odrzucona.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie że warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni.
  1. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacji z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia
   w wypadku nie uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania, jeśli kwoty podane w ofertach będą przekraczały środki projektowe przeznaczone na ten cel.

 

 1. VII. Sposób sporządzenia oferty
 1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku
  nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

a)      Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli dotyczy.

b)      Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych załącznik nr 2

c)      Oświadczenie Wykonawcy dotyczące doświadczenia Załącznik nr 3.

d)      C.V potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie

e)      Kopie posiadanych dyplomów, certyfikatów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

f)       Kopia wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

g)      Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wykazane w załączniku nr 3.

h)      Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwami społecznymi i/lub osobami wykluczonymi objętymi przedmiotem zamówienia.

 1. Wykonawca wyłoniony do realizacji zamówienia będzie zobligowany do dostarczenia oryginałów złożonych dokumentów w ciągu 3 dni

 

 1. VIII. Warunki zawarcia umowy

 1. 1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów umów stosowanych u Zamawiającego
 2. 2. W przypadku nieprzewidzianych na etapie zapytania ofertowego okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, które będą niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy i jednocześnie nie będą niekorzystne dla Zamawiającego, Zamawiający może podjąć decyzję o zmianie warunków umowy lub zaproponować stosowne zmiany. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług warsztatów o ekonomii społecznej rozwojowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

c. ostatecznej ilości godzin  do zrealizowania,

d. ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy wezmą udział w formie wsparcia

e. zmiany terminu płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia;

f. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty, a Zamawiający je zaakceptuje.

 1. IX. Informacje dodatkowe
  1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
  2. Miejsca, gdzie opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe:
  3. Strona internetowa (baza konkurencyjności)
  4. Strona internetowa Projektu/Lidera oraz Partnera nr 1 Projektu/Zamawiającego

 

 1. X. Zapytania o przedmiot zamówienia

Wszelkich informacji  o przedmiot zamówienia udziela Małgorzata Święcka pod numerem telefonu 512-500-516  email: m.swiecka@nowes.pl

 

 1. XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:

 • Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA”  z siedzibą: Kończewice nr 4 , 82-213 Miłoradz
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
 • Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 • Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi odpowiednio w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - iodperspektywa@gmail.com
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej informacje wskazane poniżej:

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

 • Administrator Danych: Stowarzyszenie Na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „PERSPEKTYWA”  z siedzibą: Kończewice nr4 , 82-213 Miłoradz
 • e-mail: perspektywa.pomorskie@gmail.com
 • Inspektor Ochrony Danych – e-mail: iodperspektywa@gmail.com

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

 • Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie postępowania, zawarcie umowy oraz realizacja umowy dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013,
 • Źródło pochodzenia danych: Wykonawcy, członkowie ich organów, pełnomocnicy, osoby do kontaktu, ale także te same kategorie osób u podwykonawców i podmiotów udostępniających zasoby a także wystawcy referencji.
 • Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie, email oraz numer telefonu.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Odbiorcy danych osobowych

 • Dane osobowe mogą zostać przekazane do organizacji międzynarodowej, w tym do uprawnionych organów Unii Europejskiej.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione na potrzeby postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWYWykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.