Oferta pracy na stanowisku: DORADCA DS. REINTEGRACJI

01.02.2021

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w związku z rozwojem projektu poszukuje pracownika na stanowisko doradcy ds. reintegracji.

W zakresie obowiązków DORADCY DS. REINTEGRACJI będzie:

 • diagnozowanie potrzeb i problemów uczestników, w tym wynikających z uzależnień oraz opracowywanie indywidualnych programów reintegracji społecznej,
 • motywowanie uczestników do współdziałania i zmiany,
 • opracowywanie ścieżki wsparcia uczestników, w szczególności osób tworzących miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz pracowników przedsiębiorstw społecznych
 • współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi w zakresie: indywidualnej diagnozy pracowników, opracowania indywidualnych planów działań oraz świadczenia usług z zakresu reintegracji społecznej w formie indywidualnej lub grupowej,
 • opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dla podmiotów reintegracyjnych z subregionu,
 • współpraca z  podmiotami reintegracyjnym i CIS, KIS, ZAZ, WTZ w celu wypracowania ścieżki wsparcia, w wyniku której uczestnicy podmiotów reintegracyjnych zostaną zatrudnieni w PS,
 • współpraca i wspieranie liderów PS w zakresie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia z osobami przewidzianymi do zatrudnienia/zatrudnionymi w PS,
 • wyszukiwanie osób wychodzących z WTZ, ZAZ, CIS, KIS, zakładów poprawczych itp. W celu wyznaczenia ścieżki wsparcia w ramach OWES zmierzającej do zatrudnienia w/w osób w PES/PS,
 • prowadzenie konsultacji indywidualnych i zajęć z uczestnikami podmiotów reintegracyjnych oraz przedsiębiorstw społecznych,
 • współpraca ze specjalistami podmiotów reintegracyjnych oraz liderami przedsiębiorstw społecznych w zakresie kompetencji wzmocnienia umiejętności społecznych uczestników,
 • wsparcie w przygotowaniu oferty wytwórczej, handlowej i usługowej podmiotów reintegracyjnych oraz pomoc w poszukiwaniu nabywców produktów i usług tworzonych przez dany podmiot,
 • pomoc w rekrutacji beneficjentów OWES,
 • udział w działaniach podnoszących kompetencje, w tym szkoleniach wewnętrznych, szkoleniach zewnętrznych, doradztwie, spotkaniach sieciujących, wymianie doświadczeń, formach samorozwoju itp.,
 • przestrzeganie zasad etycznych,
 • przestrzeganie przepisów rozporządzenia RODO.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska DORADCY DS. REINTEGRACJI:

 

I. Wykształcenie

Warunki podstawowe:

✓     wykształcenie wyższe

 

Warunki pożądane:

✓     dodatkowe wykształcenie (np.: studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe).

 

II. Doświadczenie zawodowe

Warunki podstawowe:

✓     min. 3 - letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w obszarze reintegracji lub wsparcia psychologicznego,

✓      doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania mechanizmów wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

✓     praktyczna znajomość narzędzi i instrumentów rynku pracy wspierających osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym .

 

Warunki pożądane:

✓      ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych
z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami,

✓     doświadczenie w realizacji projektów/ inicjatyw o charakterze społecznym.

 

III. Wiedza i kompetencje

 • umiejętność opracowania ścieżki reintegracji osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym i udzielanie adekwatnego wsparcia podczas jej realizacji,
 • umiejętność prowadzenie doradztwa z zakresu poruszania się po rynku pracy, wsparcie uczestników projektu w szczególności w podjęciu i/lub utrzymaniu zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych (PS) i podmiotach ekonomii społecznej (PES),
 • umiejętność współpracy z kadrą zarządzającą PS/PES w zakresie dostosowania miejsca pracy do indywidualnych możliwości uczestników projektu,
 • Umiejętność organizacji i prowadzenia spotkań indywidualnych i grupowych w zakresie kompetencji miękkich (umiejętności interpersonalnych, godzenia ról zawodowych i społecznych, przełamywania stereotypów odnośnie płci, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołów itp.) mających na celu podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia w PS/PES,
 • umiejętność  diagnozowania uczestników projektu oraz reagowanie na pojawiąjące się trudności, w szczególności mogących mieć wpływ na podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia w PS/PES,
 • umiejętność nawiązywania kontaktu i współpracy z instytucjami pomocowymi w celu wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów, w szczególności mogących mieć wpływ na podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia w PES,
 • umiejętność  współpracy z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami i podmiotami działającymi w otoczeniu PS/PES dla realizacji skutecznej ścieżki wsparcia,
 • umiejętność  prowadzenia bieżącej dokumentacji działań doradczych oraz dokumentacji związanej z klientami Ośrodka i udzielanym wsparciem.

 

IV. Dodatkowe wymagania:

✓     umiejętność dobrej organizacji czasu pracy (praca pod presją czasu),

✓     umiejętność podejmowania optymalnych decyzji i funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu,

✓     umiejętność samodzielnego określania celów oraz determinacja i zaangażowanie w ich realizacji,

✓     komunikatywność,

✓     sumienność,

✓     umiejętność pracy w zespole,

✓     odporność na zmęczenie fizyczne i psychiczne, panowanie nad sobą w trudnych okolicznościach,

✓     posiadanie auta


Oferujemy:

 • zatrudnienie od 15. 02. 2021 r.
 • umowę o pracę (1/4 etatu) na czas określony (do końca realizacji projektu).
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • uczestnictwo w niestandardowym projekcie,
 • szkolenia i ciągłe podnoszenie kompetencji,

Miejsce pracy:

 • Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.; ul. Wojska Polskiego 3; 82 – 440 Dzierzgoń

 

3. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych).
 • Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w  siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. lub przesyłać listem poleconym na adres:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

ul. Wojska Polskiego 3

82 - 440 Dzierzgoń

 

w terminie do dnia: 10. 02. 2021 roku.

 

4. Za datę doręczenia dokumentów do Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

5. Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. zostaną dołączone do jego akt osobowych.

6. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zatrudnieniu w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A.  na stronie internetowej www.rti.dzierzgon.com.pl osobiście w siedzibie. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

  Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.