Oferta pracy na stanowisku: DORADCA DS. PZP

01.02.2021

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w związku z rozwojem projektu poszukuje pracownika na stanowisko doradcy ds. prawa zamówień publicznych.

W zakresie obowiązków DORADCY DS. PZP będzie:

 • znajomość ustawy pzp,
 • rozpoznawanie potrzeb i potencjału biznesowego PS oraz przeprowadzanie oceny możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne,
 • motywowanie do szukania zamówień i składania ofert przez przedsiębiorstwa społeczne w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach publicznych,
 • wsparcie formalne w postępowaniach prowadzonych w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych,
 • pomoc w przygotowaniu i składaniu dokumentacji przetargowej, ofert i wycen,
 • wsparcie przy przygotowywaniu opinii, analiz, projektów pism,
 • pomoc w monitorowaniu przez PES i PS wyników postępowań,
 • współpraca z przedstawicielami JST w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych
 • uświadamianie samorządów lokalnych w zakresie wsparcia PS, wprowadzania zamówień publicznych i klauzul społecznych w JST,
 • współpraca z przedstawicielami JST celem wprowadzenia zapisów i założeń do strategii rozwiązywania problemów społecznych, lokalnych strategii rozwoju, w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych,
 • wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem i interesariuszami,
 • udział w działaniach podnoszących kompetencje, w tym szkoleniach wewnętrznych, szkoleniach zewnętrznych, doradztwie, spotkaniach sieciujących, wymianie doświadczeń, formach samorozwoju itp.,
 • przestrzeganie zasad etycznych,
 • przestrzeganie przepisów RODO.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska DORADCY DS. PZP :

 

I. Wykształcenie

Warunki podstawowe:

✓     wykształcenie wyższe

 

Warunki pożądane:

✓     dodatkowe wykształcenie (np.: studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe).

 

II. Doświadczenie zawodowe

Warunki podstawowe:

✓     min. 3 - letnie udokumentowane doświadczenie w doradztwie dla podmiotów w zakresie zamówień publicznych,

✓     min. 3 – letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w realizacji zamówień publicznych,

✓     umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami,

✓     znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w kontekście ustawy pzp.

 

Warunki pożądane:

✓      ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych
z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami.

 

III. Wiedza i kompetencje

✓     znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, akt wykonawczych do ustawy, prawo UE w zamówieniach publicznych,

✓     znajomość zasad opisu przedmiotu zamówienia,

✓     znajomość zasad konstruowania warunków udziału wykonawców w postępowaniu oraz doboru         dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

✓     znajomość zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

✓      umiejętność redagowania planów zamówień publicznych,

✓     znajomość zasad sprawozdawczości,

✓     umiejętność wyszukiwania i interpretowania obowiązujących przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych,

✓     umiejętność weryfikowania opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu oraz istotnych postanowień umowy co do zgodności z ustawą pzp,

✓     umiejętność uzasadniania wyboru trybu postępowania;

✓     umiejętność zarządzania informacją i zasobami,

✓     umiejętność przeprowadzenia procesu podejmowania wspólnych decyzji poprzez dochodzenie do konsensusu i określanie wspólnego celu.

 

IV. Dodatkowe wymagania:

✓     umiejętność dobrej organizacji czasu pracy (praca pod presją czasu),

✓     umiejętność podejmowania optymalnych decyzji i funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu,

✓     umiejętność samodzielnego określania celów oraz determinacja i zaangażowanie w ich realizacji,

✓     komunikatywność,

✓     sumienność,

✓     umiejętność pracy w zespole,

✓     odporność na zmęczenie fizyczne i psychiczne, panowanie nad sobą w trudnych okolicznościach,

✓     posiadanie auta.


Oferujemy:

 • zatrudnienie od 15. 02. 2021 r.
 • umowę o pracę (1/4 etatu) na czas określony (do końca realizacji projektu).
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • uczestnictwo w niestandardowym projekcie,
 • szkolenia i ciągłe podnoszenie kompetencji,

Miejsce pracy:

 • Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.; ul. Wojska Polskiego 3; 82 – 440 Dzierzgoń

 

3. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych).
 • Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w  siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. lub przesyłać listem poleconym na adres:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

ul. Wojska Polskiego 3

82 - 440 Dzierzgoń

 

w terminie do dnia: 10. 02. 2021 roku.

 

4. Za datę doręczenia dokumentów do Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

5. Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. zostaną dołączone do jego akt osobowych.

6. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zatrudnieniu w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A.  na stronie internetowej www.rti.dzierzgon.com.pl osobiście w siedzibie. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

 

 

 

 

 Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.