RUSZA REKRUTACJA DO II EDYCJI PROJEKTU „KIERUNEK -> BIZNES

15.01.2021

W dniu 18 stycznia br. rozpoczyna się II Edycja rekrutacji do Projektu „Kierunek -> BIZNES”. W ramach projektu możesz otrzymać bezzwrotną dotację na założenie firmy w wysokości 23 050 PLN oraz dodatkowo wsparcie pomostowe.

TYTUŁ PROJEKTU: „KIERUNEK –> BIZNES”

NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: RPPM.05.07.00-22-0009/19-00

PODDZIAŁANIE: 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 978 281,00 PLN

DOFINANSOWANIE: 4 710 952,90 PLN

CEL PROJEKTU: wzrost do 30.06.2023 r. liczby nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw poprzez utworzenie i zapewnienie trwałości 110 miejsc pracy i kompleksowe wsparcie związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 100 mieszkańców powiatu sztumskiego pozostających bez pracy lub pracujących, lecz będących w trudnej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób poniżej 30 roku życia) w oparciu o analizę ich problemów, predyspozycji i umiejętności.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 29.06.2020 r. – 30.06.2023 r.

II tura rekrutacyjna: 18 stycznia 2021 r. – 19 lutego 2021 r.

W II turze rekrutacyjnej do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie 30 osób.

 

KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE:

1. Miejsce zamieszkania na terenie powiatu sztumskiego

2. Wiek powyżej 30 roku życia

3. Przynależność do jednej z poniższych grup:

•  osoby pozostające bez pracy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach;

•  osoby pozostające bez pracy nie należące do żadnej z kategorii wymienionych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat);

•  osoby pracujące należące do jednej z grup:

-    osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych (upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu;

-    osoby ubogie pracujące (osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody, z wyłączeniem transferów socjalnych, przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu;

-    osoby odchodzące z rolnictwa (osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu KRUS zamierzające podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą objęta obowiązkiem ubezpieczenia społecznego ZUS).

Odbiorcami wsparcia nie mogą być osoby, które:

-    posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

-    zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

-    zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

-    zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Proces rekrutacji obejmuje zarówno ocenę Formularzy Rekrutacyjnych jak i obowiązkową rozmowę z Doradcą Zawodowym.

Zapewniamy:

Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie stawki jednostkowej w kwocie 23 050 PLN;

Wsparcie pomostowe na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych bieżących wydatków wyłącznie w kwocie netto w wysokości średnio 2.100 zł miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy;

Wsparcie szkoleniowe mające na celu nabycie kompetencji w zakresie samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

DO POBRANIA:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1. Regulamin rekrutacji

2. Formularz Rekrutacyjny

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:
1. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

2. Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego

3. Karta weryfikacji predyspozycji Kandydata

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z  UCZESTNICTWEM W PROJEKCIE:

1. Deklaracja uczestnictwa

2. Oświadczenie o braku zajęcia komorniczego

3. Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków

4. Oświadczenie o niekaralności

5. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

6. Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej

7. Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do Beneficjenta

8. Oświadczenie o niezawieszeniu działalności gospodarczej

5. Oświadczenie zbiór CST

6. Oświadczenie zbiór Zarządzanie RPO WP 2014-2020

7. Oświadczenie zgoda na wykorzystanie wizerunku

8. Oświadczenie zobowiązanie uczestnika

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO:

1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

3. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

4. Biznesplan

5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

8. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych

 

OKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ WNIOSKÓW:

1. Regulamin Komisji Oceny Wniosków

2. Karta oceny formalnej Wniosków

3. Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

4. Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY:
1. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2. Umowa o przyznaniu wsparcia pomostowego

3. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

4. Oświadczenie – zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązań

 

OSOBY DO KONTAKTU:
1. Eugenia Goździelewska tel. 55 276 25 79 e-mail: egozdzielewska_rti@dzierzgon.com.pl
2. Katarzyna Coghen tel. 55 276 25 79 e-mail: kcoghen_rti@dzierzgon.com.plWykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.