Oferta pracy na stanowisku: ANIMATOR

24.11.2020

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonomia społeczna, poddziałania 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w związku z rozwojem projektu poszukuje pracownika na stanowisko animatora

Do zadań Animatora będzie należało:

 • świadczenie usługi animacyjnej,
 • tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym,
 • zachęcanie nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej,
 • zachęcanie różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania podmiotów ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych,
 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • stałe motywowanie osób, podmiotów, instytucji publicznych do podjęcia i kontynuowania działania min. poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno- ekonomicznych, lub kosztów zaniechania,
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
 • inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji zamierzających rozpocząć działalność w formie PES/PS,
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów PES i PS, wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dot. PES/PS, animacja środowisk lokalnych,
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji nt. ES,
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych, motywowanie grup i środowisk do podejmowania działań na rzecz ES,
 • budowanie lokalnych koalicji,
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej, w tym min spółdzielnie uczniowskie, kooperatywy spożywców,
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku, stałe motywowanie osób i instytucji do podjęcia i kontynuowania działania,
 • prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych zmierzających do tworzenia lokalnych modeli ekonomii społecznej oraz zapisów w programach lokalnych wspierających ekonomię społeczną
 • inicjowanie współpracy PES z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu CSR,
 • włączenie PES w procesy rewitalizacji,
 • wymiana informacji nt zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska Animatora:

I. Wykształcenie

Warunki podstawowe:

✓     wykształcenie średnie lub wyższe

 

Warunki pożądane:

✓     dodatkowe wykształcenie (np.: studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe).

 

II. Doświadczenie zawodowe

Warunki podstawowe:

✓     min. 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzeniu partnerstw lokalnych

✓     umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji między różnymi osobami i podmiotami

✓     umiejętność facylitowania procesów grupowych

✓     umiejętność pracy z grupą, moderowanie i prowadzenie spotkań

✓     znajomość specyfikacji i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne

✓     znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej

✓     umiejętność rozwiązywania konfliktów

✓     umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej

Warunki pożądane:

✓      ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych
z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami,

✓     doświadczenie w realizacji projektów/ inicjatyw o charakterze społecznym,

✓     osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych,

✓     osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych, regionalnych strategii rozwoju.

 

III. Wiedza i kompetencje

✓     umiejętność przeprowadzenia diagnozy potencjału środowiska lokalnego

✓     łatwość nawiązywania relacji społecznych, co usprawni organizację i przeprowadzenie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze

✓     wiedza w zakresie przepisów tworzenia, funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej

✓     umiejętność nakreślenia profilu społeczności – poznawanie lokalnych mieszkańców, udogodnień, historii, problemów itp.,

✓     umiejętność zarządzania informacją i zasobami,

✓     umiejętność przeprowadzenia procesu podejmowania wspólnych decyzji poprzez dochodzenie do konsensusu i określanie wspólnego celu.

 

IV. Dodatkowe wymagania:

✓     Animator OWES powinien posiadać umiejętności dobrej organizacji czasu pracy.

✓     konieczne są odporność na zmęczenie fizyczne i psychiczne, panowanie nad sobą w trudnych okolicznościach, nawiązywanie kontaktów ze wszystkimi uczestnikami, umiejętność pogodzenia wymogów życia grupowego z oczekiwaniami osobistymi.

✓     posiadanie auta

✓     gotowość pracy w terenie (obszar realizacji projektu NOWES w szczególności powiat Starogardzki)

Oferujemy:

 • zatrudnienie od 07.12.2020
 • umowę o pracę po 3 miesięcznym okresie próbnym,
 • stabilne zatrudnienie na czas trwania projektu (czerwiec 2023),
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • uczestnictwo w niestandardowym projekcie,
 • szkolenia i ciągłe podnoszenie kompetencji,

Miejsce pracy:

 • praca na terenie realizacji projektu NOWES (w szczególności powiat Starogardzki)

 

3. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych).
 • Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w  siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. lub przesyłać listem poleconym na adres:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

ul. Wojska Polskiego 3

82 - 440 Dzierzgoń

 

w terminie do dnia: 04.12.2020 roku.

 

4. Za datę doręczenia dokumentów do Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

5. Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. zostaną dołączone do jego akt osobowych.

6. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zatrudnieniu w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A.  na stronie internetowej www.rti.dzierzgon.com.pl osobiście w siedzibie. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniuWykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.