ZAPYTANIE OFERTOWE - Asystent pracy

14.09.2020

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na wyłonienie Asystenta pracy

w ramach projektu pn. „Integracja –Aktywizacja – Praca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 06.01. Aktywna integracja, poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Powiatem Sztumskim.

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach  Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwane dalej ustawą PZP. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna

ul. Wojska Polskiego 3

82-440 Dzierzgoń

NIP: 579-10-04-734; REGON: 170266750; KRS 0000057222

Tel.: 055 276 25 79

Faks: 055 276 25 70

e-mail: rti@dzierzgon.com.pl

www.rti.dzierzgon.com.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest: wyłonienie Asystenta pracy do przeprowadzenia wsparcia dla uczestników projektu „Integracja –Aktywizacja – Praca” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 06.01. Aktywna integracja, poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Powiatem Sztumskim.

 

2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85312320 - 8 Usługi doradztwa

2.3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.3.1 Przedmiot zamówienia:

Usługa Asystenta pracy w ramach projektu pt. „Integracja – Aktywizacja – Praca” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 06.01. Aktywna integracja, poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie z Gminą Dzierzgoń oraz Powiatem Sztumskim.

Asystent pracy znający lokalny rynek pracy współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie organizacji staży odpowiada za indywidualne spotkania z uczestnikami projektu w czasie trwania stażu.

Odbiorcy usług: 60 osób powyżej 18 roku życia zamieszkujących na terenie powiatów sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Odbiorcy usług objęci wsparciem Asystenta pracy zostaną przyjęci do udziału w projekcie oraz skierowani do Wykonawcy przez Zamawiającego.


Zakres usługi:

1)       Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie organizacji stażu ( dobór rodzaju pracy i stanowiska w kontekście predyspozycji uczestnika projektu i potrzeb lokalnego rynku pracy, harmonogramów, zakresów obowiązków, wymiaru czasu pracy). Pomoc pracodawcy w kwestiach formalnych związanych z zatrudnieniem/organizacją stażu z pracownikiem niepełnosprawnym.

2)       Motywowanie i mobilizowanie uczestników projektu do uzyskania i utrzymania zatrudnienia/stażu. Stosowanie środków zaradczych przeciwdziałających porzuceniu pracy/stażu.

3)       Indywidualne spotkania z uczestnikami projektu odbywającymi staż (na terenie powiatów: sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego) mające na celu wsparcie podczas stażu, a także wsparcie w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia 1 spotkanie indywidualne x 6 h/UP x 60 UP = 360 h zegarowych.

 

2.3.3.     Miejsce realizacji usług

Usługi świadczone będą na terenie powiatów: sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego. Dojazdy na miejsce świadczenia usług nie będą wliczane w czas świadczenia usługi.

 

2.3.4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania całkowitej kwoty przewidzianej na wynagrodzenie wykonawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Przedmiot zamówienia obejmuje minimum 180 godzin zegarowych a maksymalnie 360 godzin zegarowych.

Dokładne terminy i godziny świadczenia usług zostaną ustalone przez Zamawiającego.

 

III. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW

Ofertę mogą składać wykonawcy dysponujący min. 1 osoba spełniająca następujące kryteria:

 1. wykształcenie wyższe (weryfikacja: dokument/y potwierdzający wykształcenie)
 2. posiadającymi min. 1 roczne doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja: dokument potwierdzający współpracę z osobami wykluczonymi.


IV. KRYTERIUM WYBORU OFERT

4.1          Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium „CENA” sposób wyliczenia - Cena     100 %

 

Cena najniższa spośród ważnych ofert

Cena =    ------------------------------------------------------------------        x 100 %

Cena oferty ocenianej

4. 2.       Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.        Zamawiający zastrzega sobie prawo nie udzielenia zamówienia w przypadku jeżeli oferowana cena brutto będzie wyższa niż przewidziana w budżecie projektu.

4.4.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą oferowanej ceny brutto w przypadku wskazanym w pkt. 3.

4.5.        Oferta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

V. OPIS WARUNKÓW I SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1.        Do złożenia oferty zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:

a.            Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

•             uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

•             posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

•             pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

•             pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli - opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz ofertowy (załącznik 1) .

Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.

5.2.        Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, których wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

5.3.        Wszystkie wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane czytelnie przez Wykonawcę. Oferta musi być wypełniona czytelnie w języku polskim.

5.4.        Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

5.5.        Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

5.6.        Wykonawca jest związany ofertą przez okres 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Wykonawca składający ofertę akceptuje, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku działania Wykonawcy (złożenie oferty a następnie wycofanie się).

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

6. 1.       Ofertę należy złożyć osobiście, przesyłką listowną/kurierską w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń lub drogą elektroniczną na adres: rti@dzierzgon.com.pl, nie później niż do dnia 17.09.2020 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.2.        Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6.3.        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.4.        Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.5.        Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

6.6.        Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.

6.7.        Złożona oferta wraz z dokumentami i oświadczeniami stanowi dokumentację projektową i nie podlega zwrotowi.

6.8.        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Wykonawców o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert, w tym żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6.9.        Oferta musi zawierać cenę brutto, tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.

6.10.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

6.11.      Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 18.09.2020 r. do godz. 15.30.

 

VII. ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich informacji o przedmiot zamówienia udziela Beata Rac pod numerem telefonu 552762579, e-mail: rti@dzierzgon.com.pl

 

VIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „rozporządzenie 2016/679”) informujemy, że:

 • Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą: Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom (w tym np. odpowiednim organom Unii Europejskiej, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej) oraz podmiotom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Osobom, które w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego podały swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy.
 • Osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do danych osobowych osoby będącej stroną umowy oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych – w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 • Okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną dokumentacji postępowania i wynosi odpowiednio w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – IOD@fio.org
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679 zawierającej informacje wskazane poniżej:

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

 • Administrator Danych: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. , z siedzibą ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń
 • e-mail: rti@dzierzgon.com.pl
 • Inspektor Ochrony Danych – e-mail: IOD@fio.org

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

 • Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie postępowania, zawarcie umowy oraz realizacja umowy dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z procedura rozeznania rynku.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia 2016/679 w zw. z przepisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, oraz art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia 2016/679 – w odniesieniu do pozostałych danych osobowych - w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013,
 • Źródło pochodzenia danych: Wykonawcy, członkowie ich organów, pełnomocnicy, osoby do kontaktu, ale także te same kategorie osób u podwykonawców i podmiotów udostępniających zasoby a także wystawcy referencji.
 • Kategorie przetwarzanych danych: imię, nazwisko, wykształcenie, doświadczenie, email oraz numer telefonu.
 • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.
 • Konsekwencją niepodania danych osobowych może być: odrzucenie oferty wykonawcy lub rozwiązanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Odbiorcy danych osobowych

 • Dane osobowe mogą zostać przekazane do organizacji międzynarodowej, w tym do uprawnionych organów Unii Europejskiej.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione na potrzeby postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, a w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e/f rozporządzenia 2016/769 – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty


Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.