OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

09.06.2020

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tj. Dz.U. 2020 poz. 818), ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/19, Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa w ramach, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.I CEL I ZAKRES PARTNERSTWA

Wspólna realizacja projektu, który przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób  przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będą osoby w wieku powyżej 30 roku życia, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) powiaty sztumski, malborski, kwidzyński  z następujących grup:

a)     osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

-    osoby w wieku 50 lat i więcej,
-    kobiety,
-    osoby z niepełnosprawnościami,
-    osoby długotrwale bezrobotne,
-    osoby o niskich kwalifikacjach.

Ta kategoria uczestników stanowić będzie,  co najmniej 60% ogółu grupy docelowej objętej wsparciem.

b)     osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat) - udział tych osób nie będzie przekraczać 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych wspartych w projektach,

c)     osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

d)     osoby ubogie pracujące,

e)     osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

 

Nabór uczestników prowadzony będzie w oparciu o zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

a)     usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej obejmujące m.in:

- wsparcie psychologiczno-doradcze (LIDER, PARTNER)
- indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe (PARTNER)
- pośrednictwo pracy (PARTNER)
- warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy (LIDER),

b)     usługi służące zdobyciu kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, obejmujące m.in.:

- kursy, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych i kompetencji niezbędnych na rynku pracy (PARTNER)
- staże służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu (LIDER)

c) wsparcie stanowiące zachętę do zatrudnienia, obejmujące m.in:

- pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia (LIDER)
- wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), w tym w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami (LIDER)

Celem naboru jest wybór jednego partnera do wspólnej realizacji projektu


II KRYTERIA WYBORU PARTNERA

A. Kryteria dostępu:

Partnerem w projekcie może zostać każdy podmiot wymieniony w katalogu beneficjentów Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i/lub finansowe niezbędne do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

Do otwartego naboru na Partnera nie mogą przystępować podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769), art. 9 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2018 r. poz. 703 ze zm.) oraz podmioty powiązane w rozumieniu Załącznika l do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania zadań Partnera przewidzianych w ogłoszeniu, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 2. Posiadają aktualny Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Oferenta.
 3. Nie zalegają z płatnościami podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami – oświadczenie zawarte w treści oferty.
 4. Złożą oświadczenie potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2017 poz. 1137) – zawarte w treści oferty.
 5. Złożą oświadczenie potwierdzające brak powiązania podmiotu składającego ofertę z Ogłaszającym konkurs, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – zawarte w treści oferty.
 6. Złożą oświadczenie potwierdzające brak wykluczania z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie m.in.:

a) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077);

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.

- zawarte w treści oferty.

B. Kryteria merytoryczne:

Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa (0-10 punktów)
 2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celów partnerstwa (zagwarantowanie odpowiadających realizowanym zadaniom zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych), w tym wskazanie roli podczas realizacji projektu (0-10 punktów)
 3. Doświadczenia kandydata na partnera w realizacji działań podejmowanych w latach 2016-2019 na rzecz grupy docelowej, do której skierowany jest niniejszy projekt oraz w obszarze wsparcia zbieżnym do niniejszego projektu (potwierdzenie realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł) (0-5 punktów)
 4. Doświadczenie w realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego (0-5 punktów)
 5. Doświadczenie w realizacji wysokiej jakości szkoleń/kursów zawodowych w latach 2016-2019, których efektem było nabycie kwalifikacji lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który zawierał informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się (0-15 punktów)
 6. Doświadczenie w realizacji działań z zakresu pośrednictwa pracy  (0-5 punktów).
 7. Koncepcja współpracy kandydata na partnera z liderem projektu wraz z opisem zaproponowanych działań, z uwzględnieniem zaangażowania kandydata na partnera w działania promujące projekt, działania służące rekrutacji uczestników projektu oraz działania wspierające lidera projektu w zakresie realizacji zadań merytorycznych przypisanych liderowi projektu (0-5 punktów).

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 55.

 

III SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):

 1. Wypełniony „Formularz oferty” zgodny co do treści z wzorem dołączonym do ogłoszenia w Załączniku nr 1, w tym wymagane oświadczenia.
 2. Dokumenty potwierdzające status beneficjenta Poddziałania 5.2.2 RPO WP na lata 2014-2020 (np. statut Podmiotu).
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
 4. Dokument potwierdzający wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Oferenta
 5. Sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat Podmiotu za ostatni rok, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Podmiotów niezobowiązanych do sporządzenia dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie)

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

 

IV TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa.
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: Oferta na wybór partnera do projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/19, na adres ogłaszającego konkurs:  Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń.
 6. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.07.2020 r. do godz. 15:30. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Po upływie terminu składania ofert Zarząd RTI dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/-ych.
 8. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
 9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą liczbą punktów w kryteriach oceny ofert.
 10. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji zadania.
 11. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 12. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmian w ogłoszeniu przy założeniu, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości poprzez publikację treści zmian na stronie www.rti.dzierzgon.com.pl
 13. Wybranemu Podmiotowi, Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
 14. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
 15. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej Ogłaszającego konkurs: www.rti.dzierzgon.com.pl.
 16. Ogłaszający konkurs nie przewiduje procedury odwoławczej.
 17. Dane kontaktowe w sprawie naboru:  Patrycja Bloch-Majewska, tel. 55 276 25 79; pbloch_rti@dzierzgon.com.pl

 

V DODATKOWE INFORMACJE

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.