Informacje dla przedsiębiorców i pracodawców

18.03.2020

Informacje, które mogą być przydatne dla przedsiębiorców i pracodawców
w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2

Praca i płaca w dobie koronawirusa - poradnik MRPiPS

Przedstawiamy informację przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, zawierającą zestawienie stanowisk i wytycznych ministerstw, które mogą być przydatne dla pracodawców i przedsiębiorców w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju.

Stanowiska, wyjaśnienia i wytyczne przekazane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji zadań przez powiatowe urzędy pracy:

 1. Objęcie bezrobotnego kwarantanną: W sytuacji objęcia bezrobotnego kwarantanną decyzją powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego (także ustnie lub telefonicznie) niestawiennictwo w wyznaczonym terminie lub nieobecność na szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym czy innej formie aktywizacji, należy traktować jako usprawiedliwioną przyczynę niestawiennictwa lub nieobecności.

 2. Staże: Osoba bezrobotne, która została skierowana do odbycia stażu w instytucji, której działalność została ograniczona lub zawieszona (np. w placówkach oświatowych) musi dostosować się do decyzji uprawnionych organów w zakresie trybu i organizacji pracy przyjętej przez organizatora stażu. Osoba ta pozostaje w gotowości świadczenia stażu i w tym czasie zachowuje prawo do stypendium stażowego. Ponadto, osobom bezrobotnym odbywającym staż nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8. Niemniej nieobecność bezrobotnego z tego powodu należy uznać usprawiedliwioną, a za okres tej nieobecności bezrobotnemu będzie przysługiwało stypendium stażowe.

 3. Szkolenia: Osobom bezrobotnym, które nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu z powodu opieki nad zdrowym dzieckiem z powodu zamknięcia placówek oświatowych nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat  8. Nieobecność bezrobotnego należy uznać za usprawiedliwioną, a za okres tej nieobecności bezrobotnemu będzie przysługiwało stypendium szkoleniowe.

 4. Prace społecznie użyteczne: Osobom bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych nie będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8. Jednak nieobecność bezrobotnego z powodu konieczności sprawowania takiej opieki należy uznać za usprawiedliwioną. Przy czym za okres tej nieobecności bezrobotnemu nie będzie przysługiwało świadczenie za prace społecznie użyteczne.

 5. Odmowa przyjęcia skierowanego bezrobotnego: Zagrożenie związane ze stanem epidemicznym może być uznane za uzasadnioną przyczynę niewyrażenia zgodny na skierowanie kandydatów przez PUP lub nieprzyjęcia ich do pracy przez podmiot składający ofertę pracy w celu uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, co powinno znaleźć wyraz w treści informacji starosty.

 6. Usługi EURES: Departament Rynku Pracy MRPISP, realizując zadania Krajowego Urzędu Koordynacji EURES, poinformowało o wstrzymaniu do odwołania aktualnie prowadzonych w ramach sieci EURES naborów do pracy za granicę oraz nie przyjmowaniu nowych zagranicznych ofert pracy do realizacji. W tym celu wycofuje się z publikacji obecnie promowane zagraniczne oferty pracy oraz nie będą publikowane nowe zagraniczne oferty pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Do odwołania wstrzymuje się aktualnie prowadzone w ramach sieci EURES nabory obywateli państw UE/EFTA do pracy w Polsce u polskich pracodawców

 7. Komunikacja z urzędami pracy: Pracodawcy, bezrobotni oraz osoby zamierzające się zarejestrować w PUP, mogą korzystać z komunikacji zdalnej i usług elektronicznych dostępnych na platformie https://www.praca.gov.pl . Za pośrednictwem tego serwisu pracodawcy mogą przekazywać oferty pracy, staży i praktyk zawodowych, a także składać wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Platforma zapewnia również obsługę podmiotów ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP (w tym: wnioski dot. zezwoleń na pracę cudzoziemca; wnioski dot. zezwoleń na pracę sezonową; oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi). Praca.gov.pl zapewnia także obsługę podmiotów ubiegających się o wpis, zmianę danych, zawieszenie lub wznowienie działalności, wykreślenie z Rejestru Pomiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ) oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

Stanowiska, wyjaśnienia i wytyczne przekazane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie realizacji projektów europejskich:

 1. Jeśli dana forma wsparcia w ramach projektów się nie odbędzie, np. szkolenie, wizyty studyjne, a koszty zostały już poniesione i nie ma możliwości zwrotu kosztów wówczas koszty te mogą zostać uznane przez IP za kwalifikowalne.

 2. W przypadku projektów, przy realizacji których występują lub wystąpić mogą opóźnienia dopuszcza się aneksowanie umów w celu wydłużenia terminów składania wniosków o płatność lub aneksowanie umów w celu wydłużenia okresu realizacji projektu.

 3. Możliwość uznania oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 stażysty skierowanego na staż u pracodawcy jako wystarczające potwierdzenia usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania zadań i wystarczające do zachowania prawa do wynagrodzenia za ten okres.

 4. Zmiana wniosku o dofinansowanie w celu zmiany niektórych form wsparcia na realizowane w trybie zdalnym, np. szkolenia albo umożliwić ponoszenie dodatkowych wydatków na zapewnienie bezpieczeństwa uczestników projektów, np. zakup środków dezynfekujących.

 5. Możliwość czasowego zawieszenia działalności gospodarczej założonej z przyznanej dotacji lub pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.