Zatrudnimy pracownika - oferta pracy

06.02.2020

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A .w Dzierzgoniu zatrudni pracownika na stanowisko Specjalista do spraw szkoleń i partnerstwa.

Specjalista do spraw szkoleń i partnerstwa

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie procesu rekrutacji na szkolenia oraz organizacja i obsługa szkoleń,
 • badanie potrzeb odbiorców działań Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • przygotowywanie ofert szkoleniowych dla klientów Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • współprowadzenie dokumentacji szkoleniowej (gromadzenie danych o beneficjentach Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, archiwizacja dokumentów, prawidłowy obieg dokumentów, sprawozdawczość),
 • kontakt z trenerami,
 • monitoring i ewaluacja szkoleń (raporty, sprawozdania, ankiety),
 • prowadzenie rejestru odbytych i planowanych szkoleń,
 • wystawianie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu,
 • przygotowywanie i organizacja spotkań doradczych,
 • kontakt z doradcami,
 • prowadzenie terminarza spotkań doradczych,
 • przestrzeganie zasad dot. ochrony danych osobowych,
 • współpraca w tworzeniu partnerstwa, sieci współpracy lokalnych podmiotów (w tym instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej) w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych,
 • wspieranie sieciowania, tworzenie kontaktów i powiązań kooperacyjnych między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami nauki a przedsiębiorstwami społecznymi,
 • budowanie kapitału wiedzy na temat mechanizmów inicjowania, tworzenia i działania powiązań kooperacyjnych na poziomie lokalnym, uwzględniających przedsiębiorstwa społeczne,
 • wspieranie wymiany informacji dotyczącej najbardziej atrakcyjnych produktów finansowych dla Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej,
 • inicjowanie i wspieranie wymiany doświadczeń oraz samokształcenie w zakresie Ekonomii Społecznej,
 • obsługa biura Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
 • przygotowanie spotkań grupy strategicznej– zapewnienie niezbędnych dokumentów, materiałów, zawiadomienie uczestników,
 • dbanie o prawidłowy przepływ informacji i dokumentów w przedsiębiorstwie, zarządzanie korespondencją
 • udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom
2. Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska:

I. Wykształcenie:

Warunki podstawowe:

 • wykształcenie średnie/wyższe

Warunki pożądane:

 • wykształcenie wyższe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe
 • odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarze ekonomii społecznej, potwierdzone certyfikatami.

II. Doświadczenie zawodowe

 • min. 1 rok doświadczenia w pracy o podobnym charakterze

Warunki pożądane (nieobowiązkowe):

 • doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji i organizacji szkoleń, w szczególności w tematyce związanej z ekonomią społeczną
 • doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji biurowej i szkoleniowej

III. Wiedza i kompetencje

 • znajomość przebiegu procesu rekrutacji na szkolenia
 • umiejętność tworzenia podstawowej dokumentacji biurowej i  szkoleniowej (listy obecności, oświadczenia itp. – zgodnie z wytycznymi do programu)
 • podstawowa wiedza z zakresu stosowania logotypów
 • znajomość Regulaminu używania znaku jakości AKSES przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Ponadto pracownik powinien posiadać umiejętności techniczne związane z obsługą komputera, programów komputerowych, urządzeń biurowych oraz znajomością narzędzi internetowych.

3. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje (udokumentowanie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ukończenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych).
 • Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

Wymagane dokumenty należy składać  bezpośrednio w  siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. lub przesyłać listem poleconym na adres:

 

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

ul. Wojska Polskiego 3

82-440 Dzierzgoń

w terminie do dnia: 17.02.2020  roku.
4. Za datę doręczenia dokumentów do Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
5. Dokumenty kandydata wybranego  i zatrudnionego w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. zostaną dołączone do jego akt osobowych.

6. Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zatrudnieniu w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A.  na stronie internetowej www.rti.dzierzgon.com.pl osobiście w siedzibie. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu

 

 

 


Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.