X nabór pracodawców chętnych do zorganizowania staży

17.01.2020

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna, P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J. oraz Fundacja „Ja tu jestem” ogłaszają X nabór pracodawców chętnych do zorganizowania staży/ zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych/ zatrudnienia w ramach doposażenia stanowiska pracy.

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

oraz

P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork

 

Fundacja „Ja tu jestem” z siedzibą przy ul. Ogrodowej 2, 82-500 Kwidzyn

 

ogłaszają X nabór pracodawców chętnych do zorganizowania staży/ zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych/ zatrudnienia w ramach doposażenia stanowiska pracy

uczestników projektu
„Aktywni bez barier II" współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej 6 Integracja,
Działanie 6.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).


Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 16.01.2020r. do 23.01.2020r.


Formy aktywizacji:

1) 3 miesięczne staże dla uczestników projektu, głównie dla osób nie posiadających doświadczenia w danym zawodzie. Preferowane będą miejsca pracy możliwie blisko miejsca zamieszkania wskazanego/ skierowanego uczestnika projektu. Pierwszeństwo będą miały firmy deklarujące zatrudnienie po stażu. Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia opiekuna stażysty i rozliczenia części płaconego wynagrodzenia opiekuna jako wkładu do projektu. Nie jest to dodatkowy koszt dla pracodawcy.

 

2) refundacja części wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych. Lider projektu przez 6 miesięcy na podstawie wniosku pracodawcy będzie refundował 831 zł brutto kosztu wynagrodzenia uczestnika + proporcjonalne koszty składek od kwoty brutto wynagrodzenia -emerytalna, rentowa, wypadkowa (skł. wypadkowa aktualna dla danej firmy)  uczestnika. Pracodawca zobowiązany będzie podpisać umowę z uczestnikiem projektu na okres min. 9 miesięcy.

 

3) refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy w wysokości max. 22500 zł netto.  Instrument wyłącznie dla uczestników z orzeczeniem o  niepełnosprawności z grupy preferencyjnej tj. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnosprawnością sprzężoną (u których stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności) lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych). Pracodawca zobowiązany będzie podpisać umowę z uczestnikiem projektu na okres min. 27 miesięcy.


Zasady i termin naboru

  1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 16.01.2020 do 23.01.2020 roku.
  2. W toku naboru przyjmowane będą jedynie wnioski wypełnione na właściwych drukach (umieszczonych na stronie internetowej www.aktywni.akademia-nauczania.pl).
  3. Dokumenty powinny być wypełnione w języku polskim -czytelnie, opatrzone datami i podpisami osoby(osób) uprawnionej/ych do reprezentowania pracodawcy Niedopuszczalna jest ingerencja w treść formularza, np. usuwanie zapisów, logotypów.

 

Miejsce składania wniosków

Każdy zainteresowany pracodawca zobligowany jest złożyć wniosek o organizację wybranej przez siebie formy aktywizacji uczestników projektu  (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) w najbliższej siedzibie lokalizacji:

siedziba Lidera w Malborku – ul. Głowackiego 111 (sekretariat, partner)

siedziba partnera - Fundacji „Ja tu jestem” ul. Ogrodowej 2, 82-500 Kwidzyn

siedziba partnera - Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego Spółka Akcyjna - ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń

Projekt partnerski realizowany przez:
Lider Projektu: P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork; 607-665-818
Partner Projektu: Fundacja „Ja tu jestem” z siedzibą przy ul. Ogrodowej 2, 82-500 Kwidzyn, tel. 693-992-793

Partner Projektu: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń , tel. 55 276 25 79

 

 

 


Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.