IV Nabór uczestników do projektu „Aktywni bez barier II"

16.07.2019

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna wraz z partnerami P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J. oraz Fundacją „Ja tu jestem” ogłasza IV nabór uczestników/uczestniczek do projektu „Aktywni bez barier II".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Nabór uczestników/uczestniczek prowadzony będzie w terminie od 17.07.2019 r. do 09.08.2019 r.


Kryteria uczestnictwa

Uczestnikiem/uczestniczką projektu mogą zostać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

- są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

- mieszkają na terenie województwa pomorskiego w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego;

- są osoby w wieku aktywności zawodowej powyżej 18 roku życia

- są osobami pozostającymi bez zatrudnienia albo bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy

Zakres oferowanego wsparcia

- utworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji uczestnika;

- wsparcie prawne;

- wsparcie terapeuty społeczno-zawodowego;

- wsparcie terapeuty społeczno-zawodowego dla rodzin uczestników projektu;

- rehabilitacja;

- staże i wizyty studyjne na miejscu u pracodawcy;

- doposażenie stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością;

- prace interwencyjne;

- szkolenia zawodowe/ Studia podyplomowe.

Rodzaj przyznanego wsparcia uzależniony jest od decyzji rady programowej


Zasady i termin naboru

  1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 17.07.2019 do 09.08.2019 roku.
  2. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Partnerzy zakładają równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie docelowej.
  3. W toku rekrutacji przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem kandydata-tki/ prawnego opiekuna.
  4. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w języku polskim -czytelnie, opatrzony datą i podpisem potencjalnego/nej uczestnika/czki projektu/prawnego opiekuna. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść formularza, np. usuwanie zapisów, logotypów.
  5. Każdy potencjalny uczestnik/uczestniczka zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określającym zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie.

 

Dokumentacja i zasady działania w projekcie:

Miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie spełniająca kryteria uczestnictwa zobligowana jest złożyć formularz zgłoszeniowy (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) w najbliższej miejscu zamieszkania lokalizacji:

siedziba Lidera w Malborku – ul. Głowackiego 111

siedziba partnera - Fundacji „Ja tu jestem” ul. Ogrodowej 2, 82-500 Kwidzyn, tel.

siedziba partnera - Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego Spółka Akcyjna - ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń


Projekt partnerski realizowany przez:
Lider Projektu: P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork; 607-665-818
Partner Projektu: Fundacja „Ja tu jestem” z siedzibą przy ul. Ogrodowej 2, 82-500 Kwidzyn, tel. 693-992-793

Partner Projektu: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń , tel. 55 276 25 79

 

 


Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.