OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

13.02.2019

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1475), ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

treść ogłoszenia

wzór oferty

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1475), ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

I CEL I ZAKRES PARTNERSTWA

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu, który przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku pracy, w tym aktywizacji zawodowej osób młodych w wieku 18-29 lat, zwiększenia ich możliwości zatrudnienia, poprzez podjęcie przez nich kształcenia lub szkolenia oraz nabycie doświadczenia zawodowego.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu będą osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) powiaty sztumski, malborski i kwidzyński, z następujących grup:
a) osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy i/lub
b) imigranci i/lub reemigranci (zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020) i/lub
c) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020).

Nabór uczestników prowadzony będzie w oparciu o zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a także zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.
W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
a) identyfikacja potrzeb osób młodych i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych - LIDER
b) poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych - LIDER
c) nabywanie, podwyższanie lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb uczestnika poprzez wysokiej jakości szkolenia, których efektem będzie nabycie kwalifikacji lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PARTNER
d) staże zawodowe - LIDER
e) bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem pomostowym (opcjonalnie) – LIDER
f) subsydiowane zatrudnienie, refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (opcjonalnie) – LIDER
g) wsparcie mobilności międzysektorowej/geograficznej osób młodych (opcjonalnie) – LIDER
h) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami (opcjonalnie) – LIDER


II KRYTERIA WYBORU PARTNERA


A. Kryteria dostępu:
Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadanie aktualnego Wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.
3. Posiadanie aktualnego zaświadczenia wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.
4. Posiadanie aktualnego zaświadczenia wydane przez Urząd Skarbowy potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
5. Złożenie Oświadczenia potwierdzającego, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2017 poz. 1137) – zawarte w treści oferty.
6. Złożenie Oświadczenia potwierdzającego brak powiązania podmiotu składającego ofertę z Ogłaszającym konkurs, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – zawarte w treści oferty.
7. Złożenie Oświadczenia podmiotu składającego ofertę potwierdzającego, że nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie m.in.:
a) art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885);
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.) lub z innych powodów.
- zawarte w treści oferty.

B. Kryteria merytoryczne:
Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa (0-10 punktów)
2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe) (0-10 punktów)
3. Doświadczenia w realizacji działań podejmowanych w latach 2016-2019 na rzecz grupy docelowej, do której skierowany jest niniejszy projekt oraz w obszarze wsparcia zbieżnym do niniejszego projektu (0-5 punktów)
4. Doświadczenie w realizacji wysokiej jakości szkoleń/kursów zawodowych w latach 2016-2019, których efektem było nabycie kwalifikacji lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który zawierał informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów uczenia się (0-15 punktów)
5. Posiadanie statusu organizacji pozarządowej działającej na rzecz imigrantów lub reemigrantów (0-5 punktów).
6. Możliwość wsparcia przez partnera procesu rekrutacji w stosunku do grup docelowych projektu (0-5 punktów).
Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 50.

III SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):
1. Wypełniony „Formularz oferty” zgodny co do treści z wzorem dołączonym do ogłoszenia w Załączniku nr 1, w tym wymagane oświadczenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
3. Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy (potwierdzony za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy).
4. Aktualne zaświadczenie wydane przez ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.
5. Aktualne zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

IV TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY

1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa.
4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).
5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: Oferta na wybór partnera do projektu w ramach konkursu zamkniętego nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19, na adres ogłaszającego konkurs: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń.
6. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2019 r. do godz. 15:30. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Po upływie terminu składania ofert Zarząd RTI dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/-ych.
8. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą liczbą punktów w kryteriach oceny ofert.
10. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji zadania.
11. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
12. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmian w ogłoszeniu przy założeniu, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości poprzez publikację treści zmian na stronie www.rti.dzierzgon.com.pl
13. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
14. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
15. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej Ogłaszającego konkurs: www.rti.dzierzgon.com.pl.
16. Ogłaszający konkurs nie przewiduje procedury odwoławczej.
17. Dane kontaktowe w sprawie naboru: Eugenia Goździelewska, tel. 55 276 25 79; 55 276 00 37; egozdzielewska_rti@dzierzgon.com.pl V DODATKOWE INFORMACJE
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.