OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

02.07.2018

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1475), ogłasza otwarty nabór Partnerów spośród podmiotów wymienionych w katalogu beneficjentów określonym w RPO WP 2014-2020,  w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/18 ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP - Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej.

Informacja na temat konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne na stronie:

http://www.rpo.pomorskie.eu/nabor-wnioskow/-/asset_publisher/f1S71ZDkeNj9/content/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-6-3-2-podmioty-ekonomii-spolecznej-rpo-wp-2014-20-2#

 

Realizacja projektu jest planowana z partnerami spośród wymienionych w katalogu beneficjentów określonym w RPO WP 2014-2020, wyłonionymi w poniższym konkursie.

I CEL I ZAKRES PARTNERSTWA

Cele partnerstwa:

 1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o akredytację AKSES Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólna realizacja projektu, polegającego na realizacji działań przyczyniających się do zwiększenia zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej na terenie powiatów malborskiego, sztumskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego, realizowanego przez akredytowany ośrodek OWES w ramach konkursu nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/18 ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP - Zarząd Województwa Pomorskiego.
 2. Szczegółowy zakres działań i opis zadań partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez partnerów.
 3. Zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację Projektu przed przystąpienie do jego realizacji.

Planowany czas realizacji projektu - minimalnie 36 miesięcy (w latach 2018-2021)

Projekt będzie realizowany na terenie powiatów sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego i starogardzkiego. Liderem partnerstwa będzie Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu.

II KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Przy wyborze partnera ocenione zostanie:

 • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
 • deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
 • doświadczenia w realizacji projektów dotyczących ekonomii społecznej bądź dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. wybierze dwóch partnerów.

Kryteria oceny partnera:

A. Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

 1. Potrafią wykazać się doświadczeniem w zakresie realizacji projektów dot. ekonomii społecznej bądź osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Dostarczą odpis z właściwego rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy albo art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769).
 4. Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera.
 5. Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach, w tym na etapie przygotowania wniosku o akredytację AKSES oraz wniosku o dofinansowanie projektu.
 6. Deklarują dyspozycyjność do wykonywania działań na terenie powiatów sztumskiego, malborskiego, kwidzyńskiego i starogardzkiego przez okres przygotowania, realizacji i rozliczania projektu.

B. Kryteria merytoryczne:

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa (0-10 punktów).
 2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe) (0-5 punktów).
 3. Doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 lub innych środków publicznych,  w tym przede wszystkim w zakresie zbieżnym z założeniami projektu (0-5 punktów).
 4. Doświadczenie w realizacji projektów dot. ekonomii społecznej bądź dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (0-5 punktów).
 5. Posiadany potencjał kadrowo – organizacyjny niezbędny do przygotowania i opracowania wniosku o akredytację AKSES, wniosku o dofinansowanie projektu oraz realizacji projektu (0-10 punktów).

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 35.

 

III SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):

 1. Wypełniony „Formularz oferty” zgodny co do treści z wzorem dołączonym do ogłoszenia w Załączniku nr 1, oferta powinna być złożona w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby.
 2. Odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
  1. Statut lub regulamin podmiotu.

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

 

IV TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT ORAZ WYBÓR OFERTY

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa.
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: Oferta na wybór partnera do projektu w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/18, na adres ogłaszającego konkurs:  Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń.
 6. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2018 r. do godz. 15:30. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/-ych.
 8. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
 9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą liczbą punktów w kryteriach oceny ofert.
 10. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji zadania.
 11. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 12. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmian w ogłoszeniu przy założeniu, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości poprzez publikację treści zmian na stronie www.rti.dzierzgon.com.pl
 13. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
 14. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
 15. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej Ogłaszającego konkurs: www.rti.dzierzgon.com.pl.
 16. Ogłaszający konkurs nie przewiduje procedury odwoławczej.
 17. Dane kontaktowe w sprawie naboru:  Patrycja Bloch-Majewska, tel. 55 276 25 79; pbloch_rti@dzierzgon.com.pl

V. DODATKOWE INFORMACJE

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Działania 6.3. Ekonomia społeczna RPO WP 2014-2020.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wyłonienie partnera nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili ogłaszania konkursu, ogłaszający konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe.

Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.

 

 

treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia ofertowego

Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.