OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

17.05.2018

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu”.OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1475), ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu”.

Informacja na temat konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne na stronie:

http://www.power.gov.pl/nabory/1-128/

 

Realizacja projektu jest planowana z partnerami będącymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych, wyłonionym w poniższym konkursie.

I CEL I ZAKRES PARTNERSTWA

Cele partnerstwa:

 1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wspólna realizacja projektu, polegającego na realizacji działań, które przyczynią się do zdobywania i doskonalenia przez osoby młode w wieku 15-29 lat, umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Szczegółowy zakres działań i opis zadań partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowywany wspólnie przez partnerów.
 3. Zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację Projektu przed przystąpienie do jego realizacji.

Planowany czas realizacji projektu - maksymalnie 24 miesiące (w latach 2018-2020)

Projekt będzie realizowany na terenie powiatów sztumskiego i malborskiego. Liderem partnerstwa będzie Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu.

II KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Przy wyborze partnera ocenione zostanie:

 • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
 • deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
 • doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. wybierze jednego partnera.

Kryteria oceny partnera:

A. Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

 1. Potrafią wykazać się doświadczeniem w zakresie prowadzenia działań na rzecz młodzieży.
 2. Dostarczą aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 4. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy;
 5. Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera
 6. Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach, w tym na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu.
 7. Deklarują dyspozycyjność do wykonywania działań na terenie powiatów sztumskiego i malborskiego przez okres przygotowania, realizacji i rozliczania projektu.

B. Kryteria merytoryczne:

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa (0-10 punktów)
 2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe) (0-5 punktów)
 3. Doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 lub innych środków publicznych, w tym przede wszystkim w zakresie zbieżnym z założeniami projektu (0-5 punktów)
 4. Doświadczenie w realizacji działań z młodzieżą (0-5 punktów)
 5. Posiadany potencjał kadrowo – organizacyjny niezbędny do przygotowania i opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu (0-10 punktów).
 6. Możliwość wsparcia przez partnera procesu rekrutacji w stosunku do grup docelowych projektu personelu projektu (0-5 punktów).

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 40.

III SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”):

 1. Wypełniony „Formularz oferty” zgodny co do treści z wzorem dołączonym do ogłoszenia w Załączniku nr 1, w tym wymagane oświadczenia; oferta powinna być złożona w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno – prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
 3. Statut lub regulamin podmiotu.
 4. Aktualne zaświadczenie wydane przez ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.
 5. Aktualne zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów”.

 

IV TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa.
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. „nieczytelny” opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: Oferta na wybór partnera do projektu w ramach konkursu zamkniętego nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18, na adres ogłaszającego konkurs:  Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń.
 6. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.06.2018 r. do godz. 15:30. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/-ych.
 8. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
 9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą liczbą punktów w kryteriach oceny ofert.
 10. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji zadania.
 11. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 12. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmian w ogłoszeniu przy założeniu, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości poprzez publikację treści zmian na stronie www.rti.dzierzgon.com.pl
 13. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
 14. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
 15. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej Ogłaszającego konkurs: www.rti.dzierzgon.com.pl.
 16. Ogłaszający konkurs nie przewiduje procedury odwoławczej.
 17. 17. Dane kontaktowe w sprawie naboru:  Patrycja Bloch-Majewska, tel. 55 276 25 79; pbloch_rti@dzierzgon.com.pl

V DODATKOWE INFORMACJE

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Działania 1.4 PO WER.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wyłonienie partnera nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili ogłaszania konkursu, ogłaszający konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe.

Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.

 

Załącznik

wzór oferty

Wykorzystujemy „ciasteczka” (cookies) w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu. Możecie Państwo wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Państwa urządzenia.