Przedłużone Wsparcie Pomostowe – wyniki

06.12.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje o zakończeniu procedury oceny Wniosków o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego złożonych przez uczestników projektu „Kierunek – BIZNES!” realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową wniosków, które otrzymały przedłużone wsparcie pomostowe oraz listę wniosków, które nie otrzymały przedłużonego wsparcia pomostowego.