Przedłużone wsparcie pomostowe - wstępne wyniki

28.11.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonych przez uczestników projektu „Kierunek – BIZNES!”, realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową wniosków, które są rekomendowane do otrzymania wsparcia oraz listę rezerwową wniosków, które uzyskały liczbę punktów nie pozwalającą na zajęcie na wstępnej liście rankingowej miejsca gwarantującego uzyskanie dofinansowania.

Informujemy, iż zgodnie z § 17 Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uczestnikom projektu, których Wniosek uzyskał liczbę punktów nie pozwalającą na zajęcie na wstępnej liście rankingowej miejsca gwarantującego uzyskanie dofinansowania, przysługuje odwołanie.

 

Wstępna lista rankingowa

Lista rezerwowa