PRZYJDŹ PO DOTACJĘ!

15.02.2018

Zgłoś się do projektu „Kierunek – BIZNES!”, w ramach którego możesz otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości 22.500 zł na założenie własnej firmy.


Pożyczki na kształcenie

12.02.2018

Pożyczki na kształcenie to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego. Przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Umowa dotycząca finansowania projektu została podpisana 13 czerwca 2017 r.


ANKIETA DLA MŁODZIEŻY

12.02.2018

Zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat do wypełnienia krótkiej ankiety, która pomoże nam określić zainteresowanie udziałem w projekcie.

 


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

06.02.2018

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2017 poz. 1475), ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.


Zaproszenie na licytację ustną

01.02.2018

Szanowni Państwo,

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych na licytację ustną, która odbędzie się w dniu 16.02.2018 r o godz. 13.00 ul. Słoneczna 1, 82-440 Dzierzgoń


Zmiana definicji MŚP - konsultacje publiczne

15.01.2018

Komisja Europejska prowadzi prace nad zmianą definicji MŚP. Przedstawiciele MŚP mogą mieć realny wpływ na jej brzmienie wypełniając specjalnie przygotowany kwestionariusz, do czego gorąco zachęcamy.


DOTACJA NA ZAŁOŻENIE FIRMY!!!

03.01.2018

Jeżeli masz ukończone 30 lat, mieszkasz na obszarach wiejskich powiatu sztumskiego, nie pracujesz i dodatkowo jesteś:

• kobietą lub

• osobą po 50 roku życia lub

• osobą z niepełnosprawnościami lub

• osobą długotrwale bezrobotną lub

• osobą z wykształceniem średnim, zasadniczym zawodowym lub niższym,

Zgłoś się do projektu „Kierunek – BIZNES!” i uzyskaj 22 500 PLN na założenie własnej firmy oraz dodatkowo po 850 PLN nawet przez 12 miesięcy.


II konkurs Programu sektorowego IUSER - nabór wniosków

03.01.2018

19 marca 2018 r. rozpoczyna się nabór wniosków w ramach II konkursu Programu sektorowego IUSER w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorstw. Budżet konkursu wynosi 150 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 21 maja 2018 r.


ZAPROSZENIE na promocję książki Janusza Namenanika - 18.12.

ZAPROSZENIE na promocję książki Janusza Namenanika - 18.12.

15.12.2017

Serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjne książki Janusza Namenanika "Dzierzgoń. Szkice z dziejów miasta. cz.II", które odbędzie się w sali konferencyjnej RTI S.A. w Dzierzgoniu, przy ul. Wojska Polskiego 3, dn. 18 grudnia 2017 r. o godz. 16:30.


Przedłużone Wsparcie Pomostowe – wyniki

06.12.2017

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. informuje o zakończeniu procedury oceny Wniosków o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego złożonych przez uczestników projektu „Kierunek – BIZNES!” realizowanego w ramach działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.